Zeckit-palvelun yritysasiakkaan erityisehdot

Zeckit-palvelun yrityisasiakkaan erityisehdot
Versio 10.2017

1. Soveltaminen
Näitä Zeckit-palvelun (”Palvelu”) erityisehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (”ST”) yritysasiakkailleen tarjoamaan Zeckit-palveluun. Palvelun käyttöön sovelletaan näiden erityisehtojen lisäksi Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleisiä käyttöehtoja. Mikäli nämä erityisehdot ja Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot (https://www.tilaajavastuu.fi/kayttoehdot) ovat keskenään ristiriidassa, sovelletaan ensisijaisesti näitä erityisehtoja.

2. Palvelun sisältö
Zeckit-palvelun tarkoituksena on selvittää yrityksen taustat ja mahdollistaa kuluttajille vertaisarviointien antaminen ja jakelu palvelussa. Palvelun tavoitteena on tukea kuluttajia vaikeiden hankintapäätöksien edessä sekä auttaa hyviä yrityksiä erottautumaan. Palvelun käyttö on maksutonta kuluttajalle.

Palvelu sisältää perustiedot kaikista Suomen yrityksistä sekä Zeckit-palvelun automatisoidun tulkinnan yrityksen luotettavuudesta (”Zeckit-selvitys”), mihin voi sisältyä ST:n Luotettava Kumppani -raportin voimassa oleva tulkinta sellaisilta yrityksiltä, jotka ovat mukana Luotettava Kumppani -palvelussa. Zeckit-selvitykset ovat saatavilla Palvelun verkkosivuilla www.zeckit.com. ST:n yritystietopalveluita tarjoavat kumppanit voivat lisätä Zeckit-selvitykseen ohjaavan linkin omiin yritystietopalveluihinsa.
Palveluun voi sisältyä maksullisia lisäominaisuuksia, kuten esimerkiksi Zeckit Active -paketti.

Palvelun ja maksullisten lisäominaisuuksien tarkempi sisältö on kuvattu kulloinkin voimassaolevassa palvelukuvauksessa, joka on saatavilla Palvelun verkkosivuilla. ST voi käyttää alihankkijoita Palvelun tuottamiseen.

3. Palvelun tilaaminen ja irtisanominen
Palvelun maksullisia lisäominaisuuksia koskeva tilaus on voimassa aina 12 kuukautta kerrallaan. Tilaus alkaa päivästä, jolloin ST on lähettänyt Käyttäjälle sähköpostitse tilausvahvistuksen. Ensimmäisen 12 kuukauden tilauskauden päättyessä tilaus uusiutuu automaattisesti uudeksi 12 kuukauden tilauskaudeksi maksamalla seuraavan vuoden vuosimaksu.

Käyttäjä voi irtisanoa lisämaksullisen Palvelun osat päättymään milloin tahansa 30 päivän irtisanomisajalla. ST voi irtisanoa Palvelun tai sen osan 6 kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostitse.

4. Hinnat ja maksuehdot
ST veloittaa Palvelun maksullisista lisäpalveluista kulloinkin voimassaolevan hinnastonsa mukaiset maksut. Vuosimaksut laskutetaan yhdessä erässä etukäteen tilauskauden alussa. ST:llä ei ole velvollisuutta palauttaa etukäteen maksettua vuosimaksua, jos Käyttäjä päättää lopettaa tilauksensa ennen maksetun tilauskauden loppua.

5. Käyttäjän Palveluun tallentama sisältö
Tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet Käyttäjän Palveluun lataamaan sisältöön kuuluvat Käyttäjälle tai sisällön lisenssinantajalle. ST:llä on oikeus käyttää tällaista sisältöä vain tämän sopimuksen mukaisen Zeckit-palvelun tuottamista varten.

Käyttäjän tulee varmistaa, että Käyttäjällä on riittävät oikeudet tallentaa ja julkistaa Palvelussa kaikki Käyttäjän sinne lataama sisältö. Käyttäjän Palveluun tallentama sisältö ei saa loukata kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksia, voimassaolevia lakeja eikä olla hyvän liiketavan vastaista tai muuten sopimatonta. Käyttäjän on korvattava kaikki ST:lle aiheutuneet vahingot ja kulut, mukaan lukien ST:n asianajokulut, jos Käyttäjä rikkoo tätä kappaletta 5.

ST:llä on oikeus poistaa Palvelusta ilman mitään ennakkoilmoitusta Käyttäjälle kaikki sellainen Käyttäjän lataama sisältö, joka ST:n oman arvion tai kolmannen osapuolen esittämän väitteen perusteella on tämän kappaleen vastaista.

6. Toimenpiteet tilauksen päättyessä
Maksullista lisäominaisuutta koskevan Tilauksen päättyessä ST poistaa Palvelusta lisäominaisuuden ja siihen liittyvän Käyttäjän tallentaman sisällön.

 

Yleiset käyttöehdot
Versio 11.2015

1. Yleistä
Näitä Suomen Tilaajavastuun yleisiä käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä “ST”) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Käyttöehtoja sovelletaan myös verkkopalveluiden kautta tarjolla olevan sisällön ja aineiston käyttämiseen, jollei jonkin palvelun osalta ole erikseen toisin ilmoitettu tai sovittu.

Palveluita käyttävän yrityksen (jäljempänä “käyttäjä”) on hyväksyttävä nämä käyttöehdot itseään sitoviksi voidakseen käyttää ST:n palveluita. Näiden ehtojen hyväksyminen ei poista käyttäjän mahdollista velvollisuutta hyväksyä lisäksi kutakin palvelua koskevat erityisehdot.

2. Palvelun käyttäminen ja siihen rekisteröityminen
ST:n verkkopalveluiden käyttöä koskevan sopimuksen syntymiseksi ST:n ja käyttäjän välille, käyttäjän tulee 1) luoda käyttäjätunnukset palveluun antamalla ST:lle käytön edellyttämät tarpeelliset henkilö- ja muut tiedot sekä yrityksen tiedot ja 2) hyväksyä sekä nämä yleiset käyttöehdot että kutakin palvelua koskevat erityisehdot itseään sitoviksi 3) hyväksyä tunnistautuminen sähköpostiosoitteen avulla tai muulla ST:n määrittelemällä tavalla ST:n sähköisessä palvelussa. Käyttäjätunnusten luomisen yhteydessä käyttäjän tulee nimetä lisäksi palvelun yrityskohtainen pääkäyttäjä, jolla on oikeus saada, luoda ja hallinnoida käyttäjäyrityksen ja sen työntekijöiden käyttöoikeuksia palvelussa.

ST:llä on oikeus tarkistaa käyttäjän luottotiedot tämän rekisteröityessä ensimmäisen kerran palveluun tai käyttäjän tilatessa uusia ST:n verkkopalveluita. ST:llä on oikeus estää käyttäjältä maksullisen palvelun käyttö, jos se luottotietojen selvittämisen yhteydessä ilmenneiden maksuhäiriöiden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi on perusteltua.

3. Palveluntarjoajan vastuu
ST ei vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle
– tietolähteiden mahdollisista virheistä
– palveluiden mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista
– palveluiden sisältämien tietojen oikeellisuudesta, ajantasaisuudesta taikka tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista
– palveluiden soveltuvuudesta ja sopivuudesta käyttäjän suunnittelemaan tarkoitukseen
– palveluiden keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta
– palveluissa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä eikä tietoliikenneyhteyksien tai Internet-verkon mahdollisista toimintakatkoista taikka niiden aiheuttamista palveluihin sisältyvän tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista.

Vastuunrajoitus ei koske tilanteita, joissa vahinko johtuu tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta.

4. Palveluiden saatavuus ja muutokset palveluissa
ST ei takaa palveluiden jatkuvaa saatavuutta, mutta pyrkii siihen, että palvelut ovat käytettävissä ilman keskeytyksiä.

ST:llä on oikeus muuttaa palveluiden sisältöä, toimintaa ja käyttöehtoja palveluiden kehittämiseksi tai muusta ST:n katsomasta perustellusta syystä. Selvyyden vuoksi todetaan, että ST:llä on aina oikeus keskeyttää kyseessä oleva palvelu sen muutoksen, uudistuksen tai palveluun liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen internetsivulla, mikäli se on mahdollista.

Käyttäjä on tietoinen, että ST:sta riippumattomat kolmannet osapuolet (esim. pankit, vakuutusyhtiöt ja viranomaiset) voivat tehdä omiin palveluihinsa ja palveluhinnastoihinsa muutoksia, joilla saattaa olla vaikutuksia ST:n tarjoaman palvelun sisältöön, toteutukseen ja hintaan. ST sitoutuu tiedottamaan käyttäjälle tällaisien kolmansien osapuolien muutoksista aiheutuvat palvelu- ja hinnastomuutokset mahdollisuuksien mukaan kohtuullisessa ajassa etukäteen. Käyttäjä on kuitenkin tietoinen, että ST:n tarjoaman palvelun toimivuus voi olla riippuvainen tällaisten kolmansien tahojen tekemistä muutoksista ja päätöksistä, ja niistä johtuvat muutokset tulevat voimaan välittömästi.

5. Käyttäjän oikeus käyttää palvelua ja sen sisältämää materiaalia
Käyttäjä saa oikeuden käyttää ST:n verkkopalveluita näiden käyttöehtojen ja kutakin palvelua koskevien erityisehtojen mukaisesti omassa sisäisessä käytössään.

Ellei erityisehdoissa ole sovittu toisin, käyttäjällä on oikeus tallentaa palvelussa olevaa materiaalia omalle koneelleen sekä oikeus tulostaa ja kopioida tällaista materiaalia omaa sisäistä käyttöä varten. Käyttäjän tulee huomioida palvelusta saatavan materiaalin säilyttämisessä erityisesti henkilötietolain 32 §:n mukainen suojaamisvelvoite sivullisiin nähden. Tästä rajoituksesta huolimatta käyttäjällä on aina oikeus käyttää materiaalia tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden täyttämisessä (esim. liittämällä raportteja käyttäjän omiin tarjouksiin) tai palvelua koskevissa erityisehdoissa nimenomaisesti mainittuihin käyttötarkoituksiin.

Käyttäjä ei ole kuitenkaan muutoin oikeutettu luovuttamaan palvelun kautta saatua materiaalia kolmannelle eikä saattamaan sen sisältöä tai sen osaa yleisön saataviin levittämällä, välittämällä, esittämällä tai näyttämällä sitä julkisesti, jollei ST tai muu oikeudenomistaja ole ennalta antanut siihen kirjallista suostumusta.

ST:llä on oikeus estää palvelun käyttö, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että palvelua käytetään sen tarkoituksen tai sopimusehtojen vastaisesti tai muutoin hyvän tavan tai lain vastaisesti.

6. Käyttäjätunnus ja salasana
Käyttäjä vastaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa säilyttämisestä ja siitä, etteivät ne päädy ulkopuolisten tietoon tai haltuun. Käyttäjä vastaa omia tunnuksiaan käyttäen tapahtuvasta käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai maksuista.

Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan ST:lle käyttäjätunnuksensa tai salasanansa katoamisesta taikka joutumisesta kolmannen tietoon tai haltuun. Ilmoitus tehdään sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@tilaajavastuu.fi. Saatuaan ST:n kuittauksen ilmoituksestaan käyttäjän vastuu palvelun käytöstä lakkaa.

ST:llä on oikeus muuttaa käyttäjän käyttäjätunnus tai salasana sekä muut palvelun käytön mahdollisesti edellyttämät tunnukset, mikäli tekniset tai muut ST:n katsomat perustellut syyt sitä edellyttävät. ST ei ole tunnusten muuttamisen vuoksi korvausvelvollinen.

7. Henkilötiedot
Käyttäjän tulee antaa ST:lle käytön edellyttämät tarpeelliset henkilö- ja muut tiedot. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan tietojen muutoksista ST:lle.

ST:llä on oikeus käsitellä ja luovuttaa käyttäjän palveluun antamia tietoja ja henkilötietoja henkilötietolain ja muun lainsäädännön mukaisesti sekä rekisteriselosteessa tarkemmin kuvatuin tavoin. ST voi kerätä palveluiden käytöstä anonymisoituja tilastotietoja ja käyttöä kuvaavia mittareita palveluiden jatkokehitystä ja ylläpitoa varten ja uusien palveluiden kehittämiseksi.

Käyttäjän tiedot tallennetaan ST:n käyttäjärekisteriin. ST ei luovuta käyttäjärekisterin tietoja kolmansille tahoille muuten kuin palvelun erityisehdoissa ja rekisteriselostessa kuvatulla tavalla.

8. Tietoturva
ST vastaa palvelun tietoturvasta voimassa olevan oikeuden mukaisesti.

9. Laitteet, ohjelmistot ja yhteydet
Käyttäjä vastaa itse palveluiden käyttämisen edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja verkkoyhteyksien hankkimisesta, toimivuudesta ja niiden aiheuttamista kustannuksista. Ne eivät saa aiheuttaa häiriötä tai muuta haittaa palvelulle tai muille verkon käyttäjille.

Käyttäjä on tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.

ST vastaa siitä, että palvelun tietoturvan taso täyttää Suomessa kulloinkin voimassa olevat lakisääteiset vaatimukset.

10. Palveluista perittävät maksut
Palveluiden käyttäminen edellyttää kunkin palvelun yhteydessä ilmoitetun palvelumaksun tai muun maksun maksamista.

Luotettava Kumppani -ohjelmaan liittyneiden yritysten tilaajavastuu -raportit ovat maksutta saatavilla tilaajavastuu.fi-palvelusta. Muiden yritysten raportit ovat maksullisia.

ST varaa oikeuden muuttaa palveluiden hintoja ja hinnoitteluperusteita ilmoittamalla siitä palvelun käyttöliittymässä yhtä kuukautta (1 kk) etukäteen. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat kulloinkin nähtävissä ST:n verkkosivuilla.

11. Maksaminen
Käyttäjä on velvollinen suorittamaan maksullisesta palvelusta perittävän maksun laskua vastaan tai muulla ST:n ilmoittamalla tavalla. Vuosimaksut laskutetaan aina etukäteen palvelun tilauspäivästä seuraavat 12 kuukautta. Muut maksut laskutetaan palvelukuvauksessa kerrotulla tavalla joko palvelun tilauspäivänä tai jälkikäteen palvelukuvauksen mukaisina laskutuskausina.

Lasku erääntyy 14 päivän päästä laskun päivämäärästä. Lasku on maksettava viimeistään eräpäivänä. Viivästyneestä maksusta ST:llä on oikeus periä korkolain mukainen viivästyskorko eräpäivästä lukien. Maksukehotuksesta ST:llä on oikeus periä hinnaston mukainen huomautusmaksu sen käsittelystä aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi. ST:llä on lisäksi oikeus periä laskun perimisestä aiheutuvat kohtuulliset perimiskustannukset tai siirtää lasku toisen yhtiön perittäväksi.

ST:llä on oikeus estää käyttäjän pääsy palveluun, mikäli maksu on viivästynyt eikä sitä makseta kahden (2) viikon kuluessa maksuhuomautuksen lähettämisestä. ST:llä on oikeus periä kohtuullinen korvaus palvelun uudelleen avaamisesta.

12. Vahingonkorvausvelvollisuus
Käyttäjä on velvollinen korvaamaan näiden yleisten käyttöehtojen, palvelua koskevien erityisehtojen, palvelun käyttöä koskevan muun sopimuksen tai lain vastaisen käytön aiheuttamat välittömät vahingot.
ST ei ole velvollinen korvaamaan palveluiden käytöstä käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvia välittömiä tai välillisiä vahinkoja, ellei ST ole aiheuttanut vahinkoa tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella. ST:n vahingonkorvausvelvollisuus käyttäjälle on kuitenkin kaikissa tapauksissa rajattu enimmillään kyseiseltä käyttäjältä vahinkotapahtumaa edeltävän kuuden kuukauden aikana saatujen palvelumaksujen kokonaismäärään.

13. Ylivoimainen este
Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa ST:n palveluun liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää palveluun liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta.

ST ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä verkkosivuillaan heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.

14. Voimassaolo
Ellei erityisehdoissa ole sovittu toisin, käyttäjällä on oikeus irtisanoa palvelua koskeva sopimus kirjallisesti milloin tahansa ilman syytä. ST:llä on oikeus irtisanoa palvelua koskeva sopimus ilmoittamalla tästä kirjallisesti käyttäjälle yhtä kuukautta (1 kk) aikaisemmin. Tämä sopimus voidaan purkaa molemmin puolin törkeissä sopimusrikkomustapauksissa päättymään välittömästi.
ST:llä on myös aina oikeus keskeyttää palveluiden tarjoaminen käyttäjälle, jos käyttäjä on toiminut lainvastaisesti taikka rikkonut näitä yleisiä käyttöehtoja tai palveluita koskevia erityisehtoja.
ST ei ole velvollinen palauttamaan käyttäjän maksamia maksuja sopimuksen päättyessä.

15. Virheellisten tietojen korjaaminen
Käyttäjän velvollisuutena on ylläpitää tietonsa ajantasaisena palvelussa mikäli on kyse käyttäjän itsesyöttämistä tiedoista. ST huolehtii muiden tietojen osalta virheellisten tietojen korjaamisesta ja kysyy siinä tarkoituksessa apua käyttäjältä, jolla on rekisterinpitäjänä velvollisuus huolehtia oma-aloitteisesti ja työntekijöiden pyynnöstä siitä, että palveluun tallennetut virheelliset, puutteelliset, tarpeettomat tai vanhentuneet tiedot korjataan.

16. Käyttöehtojen muuttaminen
ST on oikeutettu muuttamaan näitä yleisiä käyttöehtoja sekä mahdollisia palvelukohtaisia erityisehtoja ilmoitettuaan muutoksista palvelun verkkosivuilla yhtä kuukautta (1 kk) etukäteen. Käyttäjä hyväksyy muutokset jatkamalla palveluiden käyttöä.

17. Oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen
Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää palveluiden käyttöoikeutta taikka palveluista mahdollisesti tehtyä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman ST:n kirjallista suostumusta.

ST:llä on oikeus siirtää palvelut tai yksittäinen palvelu (ml. ylläpito sekä siihen liittyvät vastuut ja velvollisuudet) sekä palveluista mahdollisesti tehty muu sopimus kolmannelle.

18. Erimielisyyksien ratkaiseminen
Kaikki ST:n ja käyttäjän väliseen sopimussuhteeseen, palveluihin ja niiden käyttämiseen tai käyttöehtoihin liittyvät erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

19. Sovellettava laki
ST:n ja käyttäjän väliseen sopimussuhteeseen ja käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.