Zeckit-palvelun yritysasiakkaan erityisehdot

Zeckit-palvelun yrityisasiakkaan erityisehdot
Versio 12.6.2018

 1. 1. Soveltaminen
  Näitä Zeckit-palvelun (”Palvelu”) erityisehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (”STV”) yritysasiakkailleen tarjoamaan Zeckit-palveluun. Palvelun käyttöön sovelletaan näiden erityisehtojen lisäksi Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleisiä käyttöehtoja. Mikäli nämä erityisehdot ja Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot (https://www.tilaajavastuu.fi/kayttoehdot) ovat keskenään ristiriidassa, sovelletaan ensisijaisesti näitä erityisehtoja.
 2.  
 3.  
 4. 2. Palvelun sisältö
 5. Zeckit-palvelun tarkoituksena on selvittää yrityksen taustat ja mahdollistaa vertaisarviointien antaminen ja jakelu Palvelussa. Palvelun tavoitteena on tukea kuluttajia ja palveluiden tilaajia vaikeiden hankintapäätöksien edessä sekä auttaa hyviä yrityksiä erottautumaan. Palvelun käyttö on maksutonta yritystietoja hakevalle käyttäjälle.

Palvelu sisältää perustiedot kaikista Suomen yrityksistä sekä Zeckit-palvelun automatisoidun tulkinnan yrityksen luotettavuudesta (”Zeckit-selvitys”), mihin voi sisältyä STV:n Luotettava Kumppani -raportin voimassa oleva tulkinta sellaisilta yrityksiltä, jotka ovat mukana Luotettava Kumppani -palvelussa. Zeckit-selvitykset ovat saatavilla Palvelun verkkosivuilla www.zeckit.com. STV:n yritystietopalveluita tarjoavat kumppanit voivat lisätä Zeckit-selvitykseen ohjaavan linkin omiin yritystietopalveluihinsa. STV:n yhteistyökumppanit voivat tarjota Zeckit-hakutoiminnallisuuksia osana omia verkkopalveluitaan.

Palveluun voi sisältyä maksullisia lisäominaisuuksia, kuten esimerkiksi Zeckit Active -paketti sekä STV:n ja sen yhteistyökumppaneiden tarjoamia lisänäkyvyyspaketteja.

Palvelun ja maksullisten lisäominaisuuksien tarkempi sisältö on kuvattu kulloinkin voimassaolevassa palvelukuvauksessa, joka on saatavilla Palvelun verkkosivuilla.

STV voi käyttää alihankkijoita Palvelun tuottamiseen.

 

 1. 3. Palvelun tilaaminen ja irtisanominen
 2. Palvelun maksullisia lisäominaisuuksia koskeva tilaus on voimassa aina 12 kuukautta kerrallaan. Tilaus alkaa päivästä, jolloin STV on lähettänyt yritysasiakkaalle sähköpostitse tilausvahvistuksen. Ensimmäisen 12 kuukauden tilauskauden päättyessä tilaus uusiutuu automaattisesti uudeksi 12 kuukauden tilauskaudeksi, ellei yritysasiakas irtisano tilaustaan ennen kuluvan tilauskauden päättymistä. STV lähettää seuraavan tilauskauden laskun ennen kuluvan tilauskauden loppua.

Yritysasiakas voi irtisanoa lisämaksullisen Palvelun osat päättymään milloin tahansa 30 päivän irtisanomisajalla. STV voi irtisanoa Palvelun tai sen osan 6 kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostitse.

 1.  
 2. 4. Hinnat ja maksuehdot
  STV veloittaa Palvelun maksullisista lisäpalveluista kulloinkin voimassaolevan hinnastonsa mukaiset maksut. Vuosimaksut laskutetaan yhdessä erässä etukäteen tilauskauden alussa. ST:llä ei ole velvollisuutta palauttaa etukäteen maksettua vuosimaksua, jos yritysasiakas päättää lopettaa tilauksensa ennen maksetun tilauskauden loppua.
 3.  
 4.  
 5. 5. Yritysasiakkaan Palveluun tallentama sisältö
  Tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet yritysasiakkaan Palveluun lataamaan sisältöön kuuluvat yritysasiakkaalle ja/tai sen lisenssinantajalle. STV:llä on oikeus käyttää tällaista sisältöä vain tämän sopimuksen mukaisen Zeckit-palvelun tuottamista varten.

Yritysasiakkaan tulee varmistaa, että yritysasiakkaalla on riittävät oikeudet tallentaa ja julkistaa Palvelussa kaikki yritysasiakkaan sinne lataama sisältö, kuten esimerkiksi markkinointitekstit, kuvat ja logot. Yritysasiakkaan Palveluun tallentama sisältö ei saa loukata kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksia, voimassaolevia lakeja eikä olla hyvän liiketavan vastaista tai muuten sopimatonta. Yritysasiakkaan on korvattava kaikki STV:lle aiheutuneet vahingot ja kulut, mukaan lukien STV:n asianajokulut, jos yritysasiakas rikkoo tätä kappaletta 5.

STV:llä on oikeus poistaa Palvelusta ilman mitään ennakkoilmoitusta kaikki sellainen Yritysasiakkaan lataama sisältö, joka STV:n oman arvion tai kolmannen osapuolen esittämän väitteen perusteella on tämän kappaleen vastaista.

 1.  
 2. 6. Toimenpiteet tilauksen päättyessä
  Maksullista lisäominaisuutta koskevan tilauksen päättyessä STV poistaa Palvelusta lisäominaisuuden ja siihen liittyvän yritysasiakkaan tallentaman sisällön.
 3.  
 4.  
 5. 7. Henkilötietojen käsittely
 6. Yritysasiakasta koskeva Palveluun tallennettu sisältö ei pääsääntöisesti sisällä henkilötietoja, ellei Yritysasiakas itse päätä tallentaa henkilötietoja Palvelussa julkistettaviin yhteystietoihin tai yritysesitteeseen. Siltä osin kuin yritysasiakkaan tallentama sisältö sisältää henkilötietoja, yritysasiakas on näiden henkilötietojen osalta rekisterinpitäjä ja STV henkilötietojen käsittelijä, jonka suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan silloin STV:n henkilötietojen käsittelyä koskevia erityisehtoja.

STV tallentaa yritysasiakkaan nimettyjen käyttäjien henkilötietoja asiakas- ja markkinointiviestinnän rekisteriin, jonka rekisterinpitäjä on STV. Asiakas- ja markkinointiviestinnän rekisterin tietosuojaseloste löytyy STV:n verkkosivuilta https://www.tilaajavastuu.fi/fi/tietosuoja/


Yleiset käyttöehdot
Versio 25.4.2018

1. Yleistä
Näitä Suomen Tilaajavastuun yleisiä käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä “STV”) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Käyttöehtoja sovelletaan myös verkkopalveluiden kautta tarjolla olevan sisällön ja aineiston käyttämiseen, jollei jonkin palvelun osalta ole erikseen toisin ilmoitettu tai sovittu.

Palveluita käyttävän yrityksen (jäljempänä “käyttäjä”) on hyväksyttävä nämä käyttöehdot itseään sitoviksi voidakseen käyttää STV:n palveluita. Näiden ehtojen hyväksyminen ei poista käyttäjän mahdollista velvollisuutta hyväksyä lisäksi kutakin palvelua koskevat erityisehdot.

 

2. Palvelun käyttäminen ja siihen rekisteröityminen
STV:n verkkopalveluiden käyttöä koskevan sopimuksen syntymiseksi STV:n ja käyttäjän välille, käyttäjän tulee 1) luoda käyttäjätunnukset palveluun antamalla STV:lle käytön edellyttämät tarpeelliset henkilö- ja muut tiedot sekä yrityksen tiedot ja 2) hyväksyä sekä nämä yleiset käyttöehdot että kutakin palvelua koskevat erityisehdot itseään sitoviksi 3) hyväksyä tunnistautuminen sähköpostiosoitteen avulla tai muulla STV:n määrittelemällä tavalla STV:n sähköisessä palvelussa. Käyttäjätunnusten luomisen yhteydessä käyttäjän tulee nimetä lisäksi palvelun yrityskohtainen pääkäyttäjä, jolla on oikeus luoda ja hallinnoida käyttäjäyrityksen ja sen työntekijöiden käyttöoikeuksia palvelussa.

STV:llä on oikeus tarkistaa käyttäjän luottotiedot tämän rekisteröityessä ensimmäisen kerran palveluun tai käyttäjän tilatessa uusia STV:n verkkopalveluita. STV:llä on oikeus estää käyttäjältä maksullisen palvelun käyttö, jos se luottotietojen selvittämisen yhteydessä ilmenneiden maksuhäiriöiden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi on perusteltua.

 

3. Palveluntarjoajan vastuu
STV ei vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle
– tietolähteiden mahdollisista virheistä
– palveluiden mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista
– palveluiden sisältämien tietojen paikkansapitävyydestä, ajantasaisuudesta taikka tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista
– palveluiden soveltuvuudesta ja sopivuudesta käyttäjän suunnittelemaan tarkoitukseen
– palveluiden keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta
– palveluissa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä eikä tietoliikenneyhteyksien tai Internet-verkon mahdollisista toimintakatkoista taikka niiden aiheuttamista palveluihin sisältyvän tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista.

Vastuunrajoitus ei koske tilanteita, joissa vahinko johtuu tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta.

 

4. Palveluiden saatavuus ja muutokset palveluissa
STV ei takaa palveluiden jatkuvaa saatavuutta, mutta pyrkii siihen, että palvelut ovat käytettävissä ilman keskeytyksiä.

STV:llä on oikeus muuttaa palveluiden sisältöä, toimintaa ja käyttöehtoja palveluiden kehittämiseksi tai muusta STV:n katsomasta perustellusta syystä. Selvyyden vuoksi todetaan, että STV:llä on aina oikeus keskeyttää kyseessä oleva palvelu sen muutoksen, uudistuksen tai palveluun liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen internetsivulla, mikäli se on mahdollista.

Käyttäjä on tietoinen, että STV:sta riippumattomat kolmannet osapuolet (esim. pankit, vakuutusyhtiöt ja viranomaiset) voivat tehdä omiin palveluihinsa ja palveluhinnastoihinsa muutoksia, joilla saattaa olla vaikutuksia STV:n tarjoaman palvelun sisältöön, toteutukseen ja hintaan. STV sitoutuu tiedottamaan käyttäjälle tällaisien kolmansien osapuolien muutoksista aiheutuvat palvelu- ja hinnastomuutokset mahdollisuuksien mukaan kohtuullisessa ajassa etukäteen. Käyttäjä on kuitenkin tietoinen, että STV:n tarjoaman palvelun toimivuus voi olla riippuvainen tällaisten kolmansien tahojen tekemistä muutoksista ja päätöksistä, ja niistä johtuvat muutokset tulevat voimaan välittömästi.

 

5. Käyttäjän oikeus käyttää palvelua ja sen sisältämää materiaalia
Käyttäjä saa oikeuden käyttää STV:n verkkopalveluita näiden käyttöehtojen ja kutakin palvelua koskevien erityisehtojen mukaisesti omassa sisäisessä käytössään.
Ellei erityisehdoissa ole sovittu toisin, käyttäjällä on oikeus tallentaa palvelussa olevaa materiaalia omaan tietojärjestelmäänsä sekä oikeus tulostaa ja kopioida tällaista materiaalia omaa sisäistä käyttöä varten. Käyttäjän tulee huomioida palvelusta saatavan materiaalin käsittelyssä voimassaolevan tietosuojalainsäädännön1* asettamat velvollisuudet. Käyttäjällä on aina oikeus käyttää materiaalia tilaajavastuulain2* mukaisten velvoitteiden täyttämisessä (esim. liittämällä raportteja käyttäjän omiin tarjouksiin) tai palvelua koskevissa erityisehdoissa nimenomaisesti mainittuihin käyttötarkoituksiin.

Käyttäjä ei ole kuitenkaan muutoin oikeutettu luovuttamaan palvelun kautta saatua materiaalia kolmannelle eikä saattamaan sen sisältöä tai sen osaa yleisön saataviin levittämällä, välittämällä, esittämällä tai näyttämällä sitä julkisesti, jollei STV tai muu oikeudenomistaja ole ennalta antanut siihen kirjallista suostumusta.

STV:llä on oikeus estää palvelun käyttö, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että palvelua käytetään sen tarkoituksen tai sopimusehtojen vastaisesti tai muutoin hyvän tavan tai lain vastaisesti.

 

6. Käyttäjätunnus ja salasana
Käyttäjä vastaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa säilyttämisestä ja siitä, etteivät ne päädy ulkopuolisten tietoon tai haltuun. Käyttäjä vastaa omia tunnuksiaan käyttäen tapahtuvasta käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai maksuista.

Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan STV:lle käyttäjätunnuksensa tai salasanansa katoamisesta taikka joutumisesta kolmannen tietoon tai haltuun. Ilmoitus tehdään sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@tilaajavastuu.fi. Saatuaan STV:n kuittauksen ilmoituksestaan käyttäjän vastuu palvelun käytöstä lakkaa.

STV:llä on oikeus muuttaa käyttäjän käyttäjätunnus tai salasana sekä muut palvelun käytön mahdollisesti edellyttämät tunnukset, mikäli tekniset tai muut STV:n katsomat perustellut syyt sitä edellyttävät. STV ei ole tunnusten muuttamisen vuoksi korvausvelvollinen.

 

7. Henkilötiedot
Käyttäjän tulee antaa STV:lle käytön edellyttämät tarpeelliset henkilö- ja muut tiedot. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan tietojen muutoksista STV:lle.

Käyttäjän tulee käsitellä palveluiden kautta saatavilla olevien henkilötietoja ja muita tietoja voimassa olevan lain ja sopimusehtojen mukaisesti tavalla, joka on yhteensopiva palveluiden tietosuojaselosteiden kanssa.

STV:llä on oikeus käsitellä ja luovuttaa käyttäjän palveluun antamia henkilötietoja ja muita tietoja voimassa olevan lain mukaisesti ja sopimusehtojen mukaisesti kunkin palvelun tietosuojaselosteessa tarkemmin kuvatuin tavoin. STV voi kerätä palveluiden käytöstä anonymisoituja tilastotietoja ja käyttöä kuvaavia mittareita palveluiden jatkokehitystä ja ylläpitoa varten ja uusien palveluiden kehittämiseksi.
Käyttäjän henkilötiedot ja käyttöä koskevat tiedot tallennetaan STV:n asiakasrekisteriin. STV ei luovuta asiakasrekisterin tietoja kolmansille tahoille muuten kuin palvelun erityisehdoissa ja rekisteriselosteessa kuvatulla tavalla.

Silloin kun käyttäjälle muodostuu palveluun oma henkilörekisteri, jonka rekisterinpitäjänä on käyttäjä, STV:n henkilötietojen käsittelijänä suorittamaan käsittelyyn sovelletaan STV:n Henkilötietojen käsittelyä koskevia erityisehtoja kunkin palvelun erityisehtojen ja näiden yleisten käyttöehtojen ohella.

Käyttäjän velvollisuutena on ylläpitää kaikki käyttäjän palveluun syöttämät tiedot ajantasaisina ja virheettöminä. Käyttäjällä on velvollisuus huolehtia oma-aloitteisesti siitä, että sen omia työntekijöitä koskeva tiedot ovat paikkansapitäviä ja että palveluun tallennetut virheelliset, puutteelliset, tarpeettomat tai vanhentuneet tiedot korjataan tai poistetaan työntekijän pyynnöstä. STV huolehtii muiden tietojen ylläpidosta ja virheellisten tietojen korjaamisesta ja pyytää siihen apua rekisterinpitäjältä, jos se on muu taho kuin STV.

1* Tietosuojalainsäädännöllä tarkoitetaan 25.5.2018 alkaen Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta (679/2016) ja muita soveltuvia kansallisia tietosuojasäännöksiä sekä tietosuojaviranomaisten määräyksiä ja ohjeita.
2* Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (22.12.2006/1233)

 

8. Tietoturva
STV vastaa siitä, että sen palveluissa on toteutettu asianmukaiset tekniset ja organisatoriset suojakeinot henkilötietojen ja luottamuksellisten asiakastietojen suojaamiseksi.

 

9. Laitteet, ohjelmistot ja yhteydet
Käyttäjä vastaa itse palveluiden käyttämisen edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja verkkoyhteyksien hankkimisesta, toimivuudesta ja niiden aiheuttamista kustannuksista. Ne eivät saa aiheuttaa häiriötä tai muuta haittaa palvelulle tai muille verkon käyttäjille.

Käyttäjä on tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan ja tietosuojan asianmukaisesta hoitamisesta.

 

10. Palveluista perittävät maksut
Palveluiden käyttäminen edellyttää kunkin palvelun yhteydessä ilmoitetun palvelumaksun tai muun maksun maksamista.

Luotettava Kumppani -ohjelmaan liittyneiden yritysten tilaajavastuu -raportit ovat maksutta saatavilla tilaajavastuu.fi-palvelusta. Muiden yritysten raportit ovat maksullisia.

STV varaa oikeuden muuttaa palveluiden hintoja ja hinnoitteluperusteita ilmoittamalla siitä palvelun käyttöliittymässä yhtä kuukautta (1 kk) etukäteen. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat kulloinkin nähtävissä STV:n verkkosivuilla.

 

11. Maksaminen
Käyttäjä on velvollinen suorittamaan maksullisesta palvelusta perittävän maksun laskua vastaan tai muulla STV:n ilmoittamalla tavalla. Vuosimaksut laskutetaan aina etukäteen palvelun tilauspäivästä seuraavat 12 kuukautta. Muut maksut laskutetaan palvelukuvauksessa kerrotulla tavalla joko palvelun tilauspäivänä tai jälkikäteen palvelukuvauksen mukaisina laskutuskausina.

Lasku erääntyy 14 päivän päästä laskun päivämäärästä. Lasku on maksettava viimeistään eräpäivänä. Viivästyneestä maksusta STV:llä on oikeus periä korkolain3* mukainen viivästyskorko eräpäivästä lukien. Maksukehotuksesta STV:llä on oikeus periä hinnaston mukainen huomautusmaksu sen käsittelystä aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi. STV:llä on lisäksi oikeus periä laskun perimisestä aiheutuvat kohtuulliset perimiskustannukset tai siirtää lasku toisen yhtiön perittäväksi.

STV:llä on oikeus estää käyttäjän pääsy palveluun, mikäli maksu on viivästynyt eikä sitä makseta kahden (2) viikon kuluessa maksuhuomautuksen lähettämisestä. STV:llä on oikeus periä kohtuullinen korvaus palvelun uudelleen avaamisesta.

 

12. Vahingonkorvausvelvollisuus
Käyttäjä on velvollinen korvaamaan näiden yleisten käyttöehtojen, palvelua koskevien erityisehtojen, palvelun käyttöä koskevan muun sopimuksen tai lain vastaisen käytön aiheuttamat välittömät vahingot.
STV ei ole velvollinen korvaamaan palveluiden käytöstä käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvia välittömiä tai välillisiä vahinkoja, ellei STV ole aiheuttanut vahinkoa tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella. STV:n vahingonkorvausvelvollisuus käyttäjälle on kuitenkin kaikissa tapauksissa rajattu enimmillään kyseiseltä käyttäjältä vahinkotapahtumaa edeltävän kuuden kuukauden aikana saatujen palvelumaksujen kokonaismäärään.

 

13. Ylivoimainen este
Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa STV:n palveluun liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää palveluun liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta.

STV ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä verkkosivuillaan heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.

3* Korkolaki (20.8.1982/633)

 

14. Voimassaolo
Ellei erityisehdoissa ole sovittu toisin, käyttäjällä on oikeus irtisanoa palvelua koskeva sopimus kirjallisesti milloin tahansa ilman syytä. STV:llä on oikeus irtisanoa palvelua koskeva sopimus ilmoittamalla tästä kirjallisesti käyttäjälle yhtä kuukautta (1 kk) aikaisemmin. Tämä sopimus voidaan purkaa molemmin puolin törkeissä sopimusrikkomustapauksissa päättymään välittömästi.

STV:llä on myös aina oikeus keskeyttää palveluiden tarjoaminen käyttäjälle, jos käyttäjä on toiminut lainvastaisesti taikka rikkonut näitä yleisiä käyttöehtoja tai palveluita koskevia erityisehtoja.
STV ei ole velvollinen palauttamaan käyttäjän maksamia maksuja sopimuksen päättyessä.

 

15. Käyttöehtojen muuttaminen
STV on oikeutettu muuttamaan näitä yleisiä käyttöehtoja sekä mahdollisia palvelukohtaisia erityisehtoja ilmoitettuaan muutoksista palvelun verkkosivuilla yhtä kuukautta (1 kk) etukäteen. Käyttäjä hyväksyy muutokset jatkamalla palveluiden käyttöä.

 

16. Oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen
Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää palveluiden käyttöoikeutta taikka palveluista mahdollisesti tehtyä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman STV:n kirjallista suostumusta.

STV:llä on oikeus siirtää palvelut tai yksittäinen palvelu (ml. ylläpito sekä siihen liittyvät vastuut ja velvollisuudet) sekä palveluista mahdollisesti tehty muu sopimus kolmannelle.

 

17. Erimielisyyksien ratkaiseminen
Kaikki STV:n ja käyttäjän väliseen sopimussuhteeseen, palveluihin ja niiden käyttämiseen tai käyttöehtoihin liittyvät erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. STV:llä on kuitenkin aina oikeus viedä rahamääräistä saatavaansa koskeva vaatimus käyttäjän kotipaikan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

 

18. Sovellettava laki
STV:n ja käyttäjän väliseen sopimussuhteeseen ja käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

 

Henkilötietojen käsittelyä koskevat erityisehdot

Versio 25.4.2018

 

1. Soveltamisala

Näitä henkilötietojen käsittelyä koskevia erityisehtoja sovelletaan, kun Suomen Tilaajavastuu Oy (”STV”) käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjänä toimivan käyttäjän lukuun seuraavissa STV:n tarjoamissa pilvipalveluissa (”palvelut”):

 • Ilmoita-palvelu (työntekijärekisteri)
 • Työmaarekisteri-palvelu (rakennusalan ilmoitusmenettelyyn liittyvä työmaakohtainen rekisteri)
 • Valvoja-palvelu (käyttäjän valvontalistalle lisäämien sopijakumppaneiden tilaajavastuutietojen seuranta ja siitä muodostuva rekisteri)
 • SignSpace-palvelu (käyttäjän SignSpace-palveluun tallentamat yrityksen omien käyttäjien henkilötiedot ja käyttäjien luomat sisällöt)
 • muut erikseen sovittavat palvelut, joissa käyttäjälle muodostuu oma henkilörekisteri

Näiden palveluiden käytön yhteydessä syntyvien henkilörekistereiden kohdalla käyttäjä on rekisterinpitäjä, ja STV on rekisterinpitäjän lukuun toimiva henkilötietojen käsittelijä. Näiden henkilötietojen käsittelyä koskevien erityisehtojen lisäksi palveluun sovelletaan kunkin palvelun käyttöehtoja. Jos henkilötietojen käsittelyä koskevat erityisehdot ja Palvelun käyttöehdot ovat ristiriidassa keskenään, sovelletaan ensisijaisesti näitä henkilötietojen käsittelyä koskevia erityisehtoja.

 

2. Määritelmät

”Henkilötieto” tarkoittaa kaikkea tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen, elossa olevaan henkilöön liittyvää tietoa.

”Käsittely” tarkoittaa toimintoa tai toimintoja, joita kohdistetaan henkilötietoihin tai henkilötietoja sisältäviin tietojoukkoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti, kuten tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista, hakua, kyselyä, käyttöä, tietojen luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista.

”Rekisterinpitäjä” tarkoittaa tahoa, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot.

”Käsittelijä” tarkoittaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun.

”Sopimusehdot” tarkoittavat käyttäjän ja STV:n välistä sopimusta STV:n palveluiden käytöstä mukaan lukien kyseiseen palveluun sovellettavat STV:n yleiset käyttöehdot ja palvelukohtaiset erityisehdot.

”Tietosuojalainsäädäntö” tarkoittaa Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta (679/2016) ja muita soveltuvia kansallisia tietosuojasäännöksiä sekä tietosuojaviranomaisten määräyksiä ja ohjeita.

 

3. Henkilötietojen käsittelyn luonne ja tarkoitus

STV käsittelee rekisterinpitäjän henkilötietoja seuraavasti:

3.1 Käsittelyn kohde ja kesto

STV käsittelee henkilötietojen käsittelijän roolissa rekisterinpitäjän henkilötietoja, jotka on tallennettu kohdassa 1 mainittuihin STV tarjoamiin pilvipalveluihin. STV käsittelee henkilötietoja niin kauan kuin rekisterinpitäjä käyttää palvelua. Rekisterinpitäjän ja STV:n välisen palvelun käyttöä koskevan sopimuksen päättyessä STV lopettaa henkilötietojen käsittelyn ja poistaa tai palauttaa rekisterinpitäjälle henkilötiedot kunkin Palvelun erityisehdoissa kuvatulla tavalla.

3.2 Käsittelyn luonne ja tarkoitus
STV käsittelee rekisterinpitäjän henkilötietoja Sopimusehtojen mukaisen pilvipalvelun tarjoamiseksi käyttäjälle. Palvelun tarjoamisen yhteydessä STV käsittelee henkilötietoja Palvelun tuottamista, laskutusta, asiakastuen tarjoamista, virheiden ja väärinkäyttötapausten torjumista ja selvittämistä varten, Palvelun laadun ja suorituskyvyn mittaamista ja Palvelun kehittämistä varten. Palvelun tarjoamisen yhteydessä STV kerää lokitietoja Palveluiden käytöstä ja käsittelee lokitietoja yllä mainituissa tarkoituksissa. STV on rekisterinpitäjä lokitietojen muodostamalle henkilörekisterille.

3.3 Henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät

Henkilötietotyypit ja rekisteröityjen ryhmät on kuvattu kunkin Palvelun erityisehdoissa.

 

4. Rekisterinpitäjän velvollisuudet ja oikeudet

4.1 Rekisterinpitäjän on tehtävä kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että STV:n palveluihin siirrettyjen henkilötietojen käsittely on rekisterinpitäjän osalta tietosuojalainsäädännön mukaista. Rekisterinpitäjän tulee erityisesti varmistaa, että se lisää omaan työntekijärekisteriinsä vain sellaisia henkilöitä, joilla on voimassa oleva työ-, johtaja- tai harjoittelusuhde rekisterinpitäjän kanssa ja että se poistaa viipymättä omasta työntekijärekisteristään henkilöt, joiden työ-, johtaja- tai harjoittelijasuhde on päättynyt.

4.2 Rekisterinpitäjällä on oikeus antaa STV:lle sitovia kirjallisia ohjeita henkilötietojen käsittelystä. Siltä osin kuin muuta ei ole sovittu, rekisterinpitäjän kirjallisina ohjeina pidetään palvelun tuottamista sen kulloinkin voimassaolevien sopimusehtojen ja palvelukuvausten mukaisesti. STV:llä on oikeus irtisanoa palvelua koskeva sopimus, jos rekisterinpitäjä edellyttää sitovissa kirjallisissa ohjeissa toimenpiteitä, jotka eivät ole teknisesti toteutettavissa tai jos rekisterinpitäjä ei sitoudu korvaamaan toimenpiteen toteuttamisen kustannuksia.

 

5. Käsittelijän velvollisuudet

5.1 STV:n tulee käsitellä henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti sekä Palvelun sopimusehtojen ja rekisterinpitäjän STV:lle toimittamien kirjallisten ohjeiden mukaisesti. STV ilmoittaa viipymättä rekisterinpitäjälle, jos STV katsoo rekisterinpitäjän kirjallisten ohjeiden olevan tietosuojalainsäädännön vastaisia.

5.2 STV:n tulee varmistaa, että rekisterinpitäjän henkilötiedot pidetään salassa ja niitä ei luovuteta tai käytetä muuten kuin Sopimusehdoissa kuvatulla tavalla. STV:n tulee myös varmistaa, että henkilötietoja käsittelee vain käsittelyyn oikeutetut henkilöt, jotka ovat sitoutuneet salassapitoon tai joita koskee lakisääteinen salassapitovelvollisuus.

5.3 STV:n tulee toteuttaa kaikki asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet torjuakseen ja ehkäistääkseen henkilötietojen luvattoman tai laittoman käsittelyn sekä torjuakseen henkilötietojen tahattoman katoamisen, muuttumisen, tuhoutumisen tai vahingoittumisen.

5.4 STV:n tulee auttaa rekisterinpitäjää (ottaen huomioon palvelun luonteen) asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä mahdollisuuksien mukaan täyttämään rekisterinpitäjän velvollisuuden vastata rekisteröityjen oikeuksien käyttämistä koskeviin pyyntöihin (tietosuoja-asetuksen III luku). Jos STV on toteuttanut palveluun rekisteröidyille henkilöille suunnatun omien tietojen sähköisen tarkastamispalvelun, rekisterinpitäjä valtuuttaa STV:n vastaamaan puolestaan rekisteröidyn omien tietojen tarkastuspyyntöihin.

5.5 STV:n tulee auttaa rekisterinpitäjää varmistamaan, että tietosuoja-asetuksen 32–36 artiklassa säädettyjä velvollisuuksia (käsittelyn turvallisuus, tietoturvaloukkauksista ilmoittaminen valvontaviranomaiselle ja rekisteröidylle, tietosuojaa koskeva vaikutusten arviointi ja osallistuminen valvontaviranomaisen ennakkokuulemismenettelyyn) noudatetaan ottaen huomioon käsittelyn luonteen ja STV:n saatavilla olevat tiedot.

5.6 STV:n tulee toimittaa rekisterinpitäjälle kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen rekisterinpitäjän velvollisuuksien noudattamisen osoittamista varten.

5.7 STV:n tulee ilmoittaa rekisterinpitäjälle viipymättä kaikista rekisteröityjen ja tietosuojaviranomaisten rekisterinpitäjän henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä vaatimuksista ja tiedusteluista.

5.8 STV ilmoittaa ilman aiheetonta viivettä sähköpostitse rekisterinpitäjän nimeämälle yhteyshenkilölle kaikista rekisterinpitäjän henkilötietoihin kohdistuneista tietoturvaloukkauksista. Ilmoituksen tulee sisältää kuvaus tietoturvaloukkauksen luonteesta, kohteena olevien rekisteröityjen ryhmät, arvioitu rekisteröityjen lukumäärä ja henkilötietotyypit, kuvaus henkilötietojen loukkauksen todennäköisistä seurauksista sekä kuvaus STV suorittamista ja ehdottamista korjaavista toimenpiteistä mahdollisten haittavaikutusten lievittämiseksi. STV:n tulee dokumentoida kaikki havaitut tietoturvaloukkaukset, niiden vaikutukset ja toteutetut korjaavat toimenpiteet.

 

6. Auditointi

6.1 Rekisterinpitäjällä on oikeus omalla kustannuksellaan auditoida STV:n ja sen alikäsittelijöiden näiden henkilötietojen käsittelyä koskevien erityisehtojen mukainen toiminta. Jollei muuta sovita, auditoinnin suorittaa rekisterinpitäjän valitsema riippumaton asiantuntija, joka ei voi olla STV:n kilpailija. STV:llä on oikeus olla hyväksymättä auditoijaa, joka ei täytä näitä vaatimuksia.

6.2 Rekisterinpitäjän tulee kirjallisesti ilmoittaa STV:lle auditoinnista vähintään kaksi viikkoa etukäteen. Auditoijan tulee tehdä ennen auditointia kirjallinen salassapitositoumus siten, että auditoijan salassapitovelvollisuus on vähintään saman tasoinen kuin mitä on sovittu käyttäjän ja STV:n välisessä sopimuksessa.

6.3 STV:n tulee omalla kustannuksellaan osallistua auditoinnin suorittamiseen.

 

7. Henkilötietojen sijaintipaikka

7.1 STV:llä on oikeus Palvelun tarjoamista varten siirtää henkilötietoja vapaasti Euroopan talousalueen sisällä. Rekisterinpitäjällä on oikeus saada milloin tahansa sijaintitiedot palvelukeskuksista, joissa henkilötietoja käsitellään.

7.2 STV ei siirrä tai luovuta rekisterinpitäjän henkilötietoja Euroopan talousalueen ulkopuolelle muutoin kuin sopimusehdoissa kuvatuissa tilanteissa ilman rekisterinpitäjän kirjallista ennakkohyväksyntää.

8. Alikäsittelijät

8.1 Rekisterinpitäjä antaa STV:lle yleisen ennakkohyväksynnän käyttää Palveluiden tuottamisessa ja henkilötietojen käsittelyssä Euroopan talousalueen sisällä toimivia alikäsittelijöitä. STV tekee kunkin alikäsittelijän kanssa kirjallisen sopimuksen henkilötietojen käsittelystä, jossa alikäsittelijälle asetetaan vähintään samat velvollisuudet kuin tässä liitteessä.

8.2 Rekisterinpitäjällä on oikeus saada tieto STV:n kulloinkin käyttämistä alikäsittelijöistä ja käytettyjen alikäsittelijöiden muutoksista. Jos rekisterinpitäjä ei hyväksy alikäsittelijöiden käytössä tehtävää muutosta, rekisterinpitäjällä on oikeus irtisanoa Palvelua koskeva sopimus päättymään välittömästi ilman irtisanomisaikaa.

 

9. Henkilötietojen ylläpito, poistaminen ja palauttaminen

9.1 Palvelua koskevan sopimuksen voimassaoloaikana rekisterinpitäjä on vastuussa omien henkilötietojensa ylläpitämisestä ja tarpeettomien henkilötietojen poistamisesta. Palvelua koskevan sopimuksen voimassaoloaikana STV ei saa poistaa rekisterinpitäjän henkilötietoja muuten kuin sopimusehdoissa kuvatulla tavalla ilman rekisterinpitäjän nimenomaista pyyntöä. STV voi kuitenkin osana palveluiden teknisiä ylläpitotehtäviä oma-aloitteisesti korjata rekisterinpitäjän syöttämissä henkilötiedoissa
havaitut selkeät muotovirheet, kuten esimerkiksi virheelliset puhelinnumeron maakoodit. STV:n tulee ilmoittaa rekisterinpitäjälle kirjallisesti tehdyistä korjauksista.

9.2 Palvelua koskevan sopimuksen päättyessä STV joko palauttaa rekisterinpitäjälle tai poistaa rekisterinpitäjän henkilötiedot kunkin palvelun erityisehdoissa kuvatulla tavalla.

 

 

10. Seloste käsittelytoimista

STV pitää rekisterinpitäjän saatavilla selosteen käsittelytoimista.

 

11. Palvelusta veloitettavat maksut

STV:llä on oikeus veloittaa tämän sopimusliitteen alla tehtävistä rekisterinpitäjän pyynnöstä tehdyistä toimenpiteistä STV:n kulloinkin voimassaolevan palveluhinnaston mukaisesti silloin, kun toimenpiteen suorittaminen ei sisälly palvelusta veloitettavaan palvelumaksuun.

 

12. Henkilötietojen käsittelystä aiheutuneet vahingot

12.1 Kummankin sopijapuolen vahingonkorvausvastuu toiselle sopijapuolelle henkilötietojen käsittelystä aiheutuneesta välittömästä vahingosta on rajattu summaan, joka vastaa 20% käyttäjän kyseisestä palvelusta tai palvelun osasta STV:lle edellisen 12 kuukauden aikana maksamaa arvonlisäverotonta palvelumaksua.

12.2 Sopijapuoli ei vastaa mistään välillisestä vahingosta.

12.3 Tämä vastuunrajoitus ei koske vahinkoa, joka on aiheutettu tahallisella teolla tai törkeällä tuottamuksella.

 

13. Yhteyshenkilöt henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa

Rekisterinpitäjän tulee ilmoittaa STV:lle rekisterinpitäjän organisaatiossa henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojasta vastaava yhteyshenkilö ja tämän yhteystiedot.

STV:n yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa:

Tietosuojavastaava: Saara Rinta-Jouppi

sähköposti: tietosuoja@tilaajavastuu.fi

postiosoite:

Suomen Tilaajavastuu Oy, Tietosuojavastaava

Tarvonsalmenkatu 17 B

02600 Espoo