Zeckit-palvelun yritysasiakkaan erityisehdot

Zeckit-palvelun yrityisasiakkaan erityisehdot
Versio 12.6.2018

 1. 1. Soveltaminen
  Näitä Zeckit-palvelun (”Palvelu”) erityisehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (”STV”) yritysasiakkailleen tarjoamaan Zeckit-palveluun. Palvelun käyttöön sovelletaan näiden erityisehtojen lisäksi Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleisiä käyttöehtoja. Mikäli nämä erityisehdot ja Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot (https://www.tilaajavastuu.fi/kayttoehdot) ovat keskenään ristiriidassa, sovelletaan ensisijaisesti näitä erityisehtoja.
 2.  
 3.  
 4. 2. Palvelun sisältö
 5. Zeckit-palvelun tarkoituksena on selvittää yrityksen taustat ja mahdollistaa vertaisarviointien antaminen ja jakelu Palvelussa. Palvelun tavoitteena on tukea kuluttajia ja palveluiden tilaajia vaikeiden hankintapäätöksien edessä sekä auttaa hyviä yrityksiä erottautumaan. Palvelun käyttö on maksutonta yritystietoja hakevalle käyttäjälle.

Palvelu sisältää perustiedot kaikista Suomen yrityksistä sekä Zeckit-palvelun automatisoidun tulkinnan yrityksen luotettavuudesta (”Zeckit-selvitys”), mihin voi sisältyä STV:n Luotettava Kumppani -raportin voimassa oleva tulkinta sellaisilta yrityksiltä, jotka ovat mukana Luotettava Kumppani -palvelussa. Zeckit-selvitykset ovat saatavilla Palvelun verkkosivuilla www.zeckit.com. STV:n yritystietopalveluita tarjoavat kumppanit voivat lisätä Zeckit-selvitykseen ohjaavan linkin omiin yritystietopalveluihinsa. STV:n yhteistyökumppanit voivat tarjota Zeckit-hakutoiminnallisuuksia osana omia verkkopalveluitaan.

Palveluun voi sisältyä maksullisia lisäominaisuuksia, kuten esimerkiksi Zeckit Active -paketti sekä STV:n ja sen yhteistyökumppaneiden tarjoamia lisänäkyvyyspaketteja.

Palvelun ja maksullisten lisäominaisuuksien tarkempi sisältö on kuvattu kulloinkin voimassaolevassa palvelukuvauksessa, joka on saatavilla Palvelun verkkosivuilla.

STV voi käyttää alihankkijoita Palvelun tuottamiseen.

 

 1. 3. Palvelun tilaaminen ja irtisanominen
 2. Palvelun maksullisia lisäominaisuuksia koskeva tilaus on voimassa aina 12 kuukautta kerrallaan. Tilaus alkaa päivästä, jolloin STV on lähettänyt yritysasiakkaalle sähköpostitse tilausvahvistuksen. Ensimmäisen 12 kuukauden tilauskauden päättyessä tilaus uusiutuu automaattisesti uudeksi 12 kuukauden tilauskaudeksi, ellei yritysasiakas irtisano tilaustaan ennen kuluvan tilauskauden päättymistä. STV lähettää seuraavan tilauskauden laskun ennen kuluvan tilauskauden loppua.

Yritysasiakas voi irtisanoa lisämaksullisen Palvelun osat päättymään milloin tahansa 30 päivän irtisanomisajalla. STV voi irtisanoa Palvelun tai sen osan 6 kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostitse.

 1.  
 2. 4. Hinnat ja maksuehdot
  STV veloittaa Palvelun maksullisista lisäpalveluista kulloinkin voimassaolevan hinnastonsa mukaiset maksut. Vuosimaksut laskutetaan yhdessä erässä etukäteen tilauskauden alussa. ST:llä ei ole velvollisuutta palauttaa etukäteen maksettua vuosimaksua, jos yritysasiakas päättää lopettaa tilauksensa ennen maksetun tilauskauden loppua.
 3.  
 4.  
 5. 5. Yritysasiakkaan Palveluun tallentama sisältö
  Tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet yritysasiakkaan Palveluun lataamaan sisältöön kuuluvat yritysasiakkaalle ja/tai sen lisenssinantajalle. STV:llä on oikeus käyttää tällaista sisältöä vain tämän sopimuksen mukaisen Zeckit-palvelun tuottamista varten.

Yritysasiakkaan tulee varmistaa, että yritysasiakkaalla on riittävät oikeudet tallentaa ja julkistaa Palvelussa kaikki yritysasiakkaan sinne lataama sisältö, kuten esimerkiksi markkinointitekstit, kuvat ja logot. Yritysasiakkaan Palveluun tallentama sisältö ei saa loukata kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksia, voimassaolevia lakeja eikä olla hyvän liiketavan vastaista tai muuten sopimatonta. Yritysasiakkaan on korvattava kaikki STV:lle aiheutuneet vahingot ja kulut, mukaan lukien STV:n asianajokulut, jos yritysasiakas rikkoo tätä kappaletta 5.

STV:llä on oikeus poistaa Palvelusta ilman mitään ennakkoilmoitusta kaikki sellainen Yritysasiakkaan lataama sisältö, joka STV:n oman arvion tai kolmannen osapuolen esittämän väitteen perusteella on tämän kappaleen vastaista.

 1.  
 2. 6. Toimenpiteet tilauksen päättyessä
  Maksullista lisäominaisuutta koskevan tilauksen päättyessä STV poistaa Palvelusta lisäominaisuuden ja siihen liittyvän yritysasiakkaan tallentaman sisällön.
 3.  
 4.  
 5. 7. Henkilötietojen käsittely
 6. Yritysasiakasta koskeva Palveluun tallennettu sisältö ei pääsääntöisesti sisällä henkilötietoja, ellei Yritysasiakas itse päätä tallentaa henkilötietoja Palvelussa julkistettaviin yhteystietoihin tai yritysesitteeseen. Siltä osin kuin yritysasiakkaan tallentama sisältö sisältää henkilötietoja, yritysasiakas on näiden henkilötietojen osalta rekisterinpitäjä ja STV henkilötietojen käsittelijä, jonka suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan silloin STV:n henkilötietojen käsittelyä koskevia erityisehtoja.

STV tallentaa yritysasiakkaan nimettyjen käyttäjien henkilötietoja asiakas- ja markkinointiviestinnän rekisteriin, jonka rekisterinpitäjä on STV. Asiakas- ja markkinointiviestinnän rekisterin tietosuojaseloste löytyy STV:n verkkosivuilta https://www.tilaajavastuu.fi/fi/tietosuoja/


Yleiset käyttöehdot ja erityisehdot

Versio 01.02.2019

Suomen Tilaajavastuu Oy:n palveluiden sopimusehdot.

Yleiset käyttöehdot

Versio 25.4.2018

1. Yleistä
Näitä Suomen Tilaajavastuun yleisiä käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä ”STV”) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Käyttöehtoja sovelletaan myös verkkopalveluiden kautta tarjolla olevan sisällön ja aineiston käyttämiseen, jollei jonkin palvelun osalta ole erikseen toisin ilmoitettu tai sovittu. Palveluita käyttävän yrityksen (jäljempänä ”käyttäjä”) on hyväksyttävä nämä käyttöehdot itseään sitoviksi voidakseen käyttää STV:n palveluita. Näiden ehtojen hyväksyminen ei poista käyttäjän mahdollista velvollisuutta hyväksyä lisäksi kutakin palvelua koskevat erityisehdot.

2. Palvelun käyttäminen ja siihen rekisteröityminen
STV:n verkkopalveluiden käyttöä koskevan sopimuksen syntymiseksi STV:n ja käyttäjän välille, käyttäjän tulee 1) luoda käyttäjätunnukset palveluun antamalla STV:lle käytön edellyttämät tarpeelliset henkilö- ja muut tiedot sekä yrityksen tiedot ja 2) hyväksyä sekä nämä yleiset käyttöehdot että kutakin palvelua koskevat erityisehdot itseään sitoviksi 3) hyväksyä tunnistautuminen sähköpostiosoitteen avulla tai muulla STV:n määrittelemällä tavalla STV:n sähköisessä palvelussa. Käyttäjätunnusten luomisen yhteydessä käyttäjän tulee nimetä lisäksi palvelun yrityskohtainen pääkäyttäjä, jolla on oikeus luoda ja hallinnoida käyttäjäyrityksen ja sen työntekijöiden käyttöoikeuksia palvelussa. STV:llä on oikeus tarkistaa käyttäjän luottotiedot tämän rekisteröityessä ensimmäisen kerran palveluun tai käyttäjän tilatessa uusia STV:n verkkopalveluita. STV:llä on oikeus estää käyttäjältä maksullisen palvelun käyttö, jos se luottotietojen selvittämisen yhteydessä ilmenneiden maksuhäiriöiden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi on perusteltua.

3. Palveluntarjoajan vastuu
STV ei vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle

 • tietolähteiden mahdollisista virheistä
 • palveluiden mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista
 • palveluiden sisältämien tietojen paikkansapitävyydestä, ajantasaisuudesta taikka tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista
 • palveluiden soveltuvuudesta ja sopivuudesta käyttäjän suunnittelemaan tarkoitukseen
 • palveluiden keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta
 • palveluissa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä eikä tietoliikenneyhteyksien tai Internet-verkon mahdollisista toimintakatkoista taikka niiden aiheuttamista palveluihin sisältyvän tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista.

Vastuunrajoitus ei koske tilanteita, joissa vahinko johtuu tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta.

4. Palveluiden saatavuus ja muutokset palveluissa
STV ei takaa palveluiden jatkuvaa saatavuutta, mutta pyrkii siihen, että palvelut ovat käytettävissä ilman keskeytyksiä. STV:llä on oikeus muuttaa palveluiden sisältöä, toimintaa ja käyttöehtoja palveluiden kehittämiseksi tai muusta STV:n katsomasta perustellusta syystä. Selvyyden vuoksi todetaan, että STV:llä on aina oikeus keskeyttää kyseessä oleva palvelu sen muutoksen, uudistuksen tai palveluun liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen internetsivulla, mikäli se on mahdollista. Käyttäjä on tietoinen, että STV:sta riippumattomat kolmannet osapuolet (esim. pankit, vakuutusyhtiöt ja
viranomaiset) voivat tehdä omiin palveluihinsa ja palveluhinnastoihinsa muutoksia, joilla saattaa olla vaikutuksia STV:n tarjoaman palvelun sisältöön, toteutukseen ja hintaan. STV sitoutuu tiedottamaan käyttäjälle tällaisien kolmansien osapuolien muutoksista aiheutuvat palvelu- ja hinnastomuutokset mahdollisuuksien mukaan kohtuullisessa ajassa etukäteen. Käyttäjä on kuitenkin tietoinen, että STV:n tarjoaman palvelun toimivuus voi olla riippuvainen tällaisten kolmansien tahojen tekemistä muutoksista ja päätöksistä, ja niistä johtuvat muutokset tulevat voimaan välittömästi.

5. Käyttäjän oikeus käyttää palvelua ja sen sisältämää materiaalia
Käyttäjä saa oikeuden käyttää STV:n verkkopalveluita näiden käyttöehtojen ja kutakin palvelua koskevien erityisehtojen mukaisesti omassa sisäisessä käytössään. Ellei erityisehdoissa ole sovittu toisin, käyttäjällä on oikeus tallentaa palvelussa olevaa materiaalia omaan tietojärjestelmäänsä sekä oikeus tulostaa ja kopioida tällaista materiaalia omaa sisäistä käyttöä varten. Käyttäjän tulee huomioida palvelusta saatavan materiaalin käsittelyssä voimassaolevan tietosuojalainsäädännön 1* asettamat velvollisuudet. Käyttäjällä on aina oikeus käyttää materiaalia tilaajavastuulain 2* mukaisten velvoitteiden täyttämisessä (esim. liittämällä raportteja käyttäjän omiin tarjouksiin) tai palvelua koskevissa erityisehdoissa nimenomaisesti mainittuihin käyttötarkoituksiin. Käyttäjä ei ole kuitenkaan muutoin oikeutettu luovuttamaan palvelun kautta saatua materiaalia kolmannelle eikä saattamaan sen sisältöä tai sen osaa yleisön saataviin levittämällä, välittämällä, esittämällä tai näyttämällä sitä julkisesti, jollei STV tai muu oikeudenomistaja ole ennalta antanut siihen kirjallista suostumusta. STV:llä on oikeus estää palvelun käyttö, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että palvelua käytetään sen tarkoituksen tai sopimusehtojen vastaisesti tai muutoin hyvän tavan tai lain vastaisesti.

6. Käyttäjätunnus ja salasana
Käyttäjä vastaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa säilyttämisestä ja siitä, etteivät ne päädy ulkopuolisten tietoon tai haltuun. Käyttäjä vastaa omia tunnuksiaan käyttäen tapahtuvasta käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai maksuista. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan STV:lle käyttäjätunnuksensa tai salasanansa katoamisesta taikka joutumisesta kolmannen tietoon tai haltuun. Ilmoitus tehdään sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@tilaajavastuu.fi. Saatuaan STV:n kuittauksen ilmoituksestaan käyttäjän vastuu palvelun käytöstä lakkaa. STV:llä on oikeus muuttaa käyttäjän käyttäjätunnus tai salasana sekä muut palvelun käytön mahdollisesti edellyttämät tunnukset, mikäli tekniset tai muut STV:n katsomat perustellut syyt sitä edellyttävät. STV ei ole tunnusten muuttamisen vuoksi korvausvelvollinen.

7. Henkilötiedot
Käyttäjän tulee antaa STV:lle käytön edellyttämät tarpeelliset henkilö- ja muut tiedot. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan tietojen muutoksista STV:lle. Käyttäjän tulee käsitellä palveluiden kautta saatavilla olevien henkilötietoja ja muita tietoja voimassa olevan
lain ja sopimusehtojen mukaisesti tavalla, joka on yhteensopiva palveluiden tietosuojaselosteiden kanssa. STV:llä on oikeus käsitellä ja luovuttaa käyttäjän palveluun antamia henkilötietoja ja muita tietoja voimassa olevan lain mukaisesti ja sopimusehtojen mukaisesti kunkin palvelun tietosuojaselosteessa tarkemmin kuvatuin tavoin. STV voi kerätä palveluiden käytöstä anonymisoituja tilastotietoja ja käyttöä kuvaavia mittareita palveluiden jatkokehitystä ja ylläpitoa varten ja uusien palveluiden kehittämiseksi. Käyttäjän henkilötiedot ja käyttöä koskevat tiedot tallennetaan STV:n asiakasrekisteriin. STV ei luovuta asiakasrekisterin tietoja kolmansille tahoille muuten kuin palvelun erityisehdoissa ja rekisteriselosteessa kuvatulla tavalla.

Silloin kun käyttäjälle muodostuu palveluun oma henkilörekisteri, jonka rekisterinpitäjänä on käyttäjä, STV:n henkilötietojen käsittelijänä suorittamaan käsittelyyn sovelletaan STV:n Henkilötietojen käsittelyä koskevia erityisehtoja kunkin palvelun erityisehtojen ja näiden yleisten käyttöehtojen ohella. Käyttäjän velvollisuutena on ylläpitää kaikki käyttäjän palveluun syöttämät tiedot ajantasaisina ja virheettöminä. Käyttäjällä on velvollisuus huolehtia oma-aloitteisesti siitä, että sen omia työntekijöitä koskeva tiedot ovat paikkansapitäviä ja että palveluun tallennetut virheelliset, puutteelliset, tarpeettomat tai vanhentuneet tiedot korjataan tai poistetaan työntekijän pyynnöstä. STV huolehtii muiden tietojen ylläpidosta ja virheellisten tietojen korjaamisesta ja pyytää siihen apua rekisterinpitäjältä, jos se on muu taho kuin STV.

1* Tietosuojalainsäädännöllä tarkoitetaan 25.5.2018 alkaen Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta
(679/2016) ja muita soveltuvia kansallisia tietosuojasäännöksiä sekä tietosuojaviranomaisten määräyksiä ja
ohjeita.
2*  Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä
(22.12.2006/1233)

8. Tietoturva
STV vastaa siitä, että sen palveluissa on toteutettu asianmukaiset tekniset ja organisatoriset suojakeinot henkilötietojen ja luottamuksellisten asiakastietojen suojaamiseksi.

9. Laitteet, ohjelmistot ja yhteydet
Käyttäjä vastaa itse palveluiden käyttämisen edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja verkkoyhteyksien hankkimisesta, toimivuudesta ja niiden aiheuttamista kustannuksista. Ne eivät saa aiheuttaa häiriötä tai muuta haittaa palvelulle tai muille verkon käyttäjille. Käyttäjä on tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan ja tietosuojan asianmukaisesta hoitamisesta.

10. Palveluista perittävät maksut
Palveluiden käyttäminen edellyttää kunkin palvelun yhteydessä ilmoitetun palvelumaksun tai muun maksun maksamista. Luotettava Kumppani -ohjelmaan liittyneiden yritysten tilaajavastuu -raportit ovat maksutta saatavilla tilaajavastuu.fi-palvelusta. Muiden yritysten raportit ovat maksullisia. STV varaa oikeuden muuttaa palveluiden hintoja ja hinnoitteluperusteita ilmoittamalla siitä palvelun käyttöliittymässä yhtä kuukautta (1 kk) etukäteen. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat kulloinkin nähtävissä STV:n verkkosivuilla.

11. Maksaminen
Käyttäjä on velvollinen suorittamaan maksullisesta palvelusta perittävän maksun laskua vastaan tai muulla STV:n ilmoittamalla tavalla. Vuosimaksut laskutetaan aina etukäteen palvelun tilauspäivästä seuraavat 12 kuukautta. Muut maksut laskutetaan palvelukuvauksessa kerrotulla tavalla joko palvelun tilauspäivänä tai jälkikäteen palvelukuvauksen mukaisina laskutuskausina. Lasku erääntyy 14 päivän päästä laskun päivämäärästä. Lasku on maksettava viimeistään eräpäivänä. Viivästyneestä maksusta STV:llä on oikeus periä korkolain3 mukainen viivästyskorko eräpäivästä lukien. Maksukehotuksesta STV:llä on oikeus periä hinnaston mukainen huomautusmaksu sen käsittelystä aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi. STV:llä on lisäksi oikeus periä laskun perimisestä aiheutuvat kohtuulliset perimiskustannukset tai siirtää lasku toisen yhtiön perittäväksi. STV:llä on oikeus estää käyttäjän pääsy palveluun, mikäli maksu on viivästynyt eikä sitä makseta kahden (2) viikon kuluessa maksuhuomautuksen lähettämisestä. STV:llä on oikeus periä kohtuullinen korvaus palvelun uudelleen avaamisesta.

12. Vahingonkorvausvelvollisuus
Käyttäjä on velvollinen korvaamaan näiden yleisten käyttöehtojen, palvelua koskevien erityisehtojen, palvelun käyttöä koskevan muun sopimuksen tai lain vastaisen käytön aiheuttamat välittömät vahingot. STV ei ole velvollinen korvaamaan palveluiden käytöstä käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvia välittömiä tai välillisiä vahinkoja, ellei STV ole aiheuttanut vahinkoa tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella. STV:n vahingonkorvausvelvollisuus käyttäjälle on kuitenkin kaikissa tapauksissa rajattu enimmillään kyseiseltä
käyttäjältä vahinkotapahtumaa edeltävän kuuden kuukauden aikana saatujen palvelumaksujen kokonaismäärään.

13. Ylivoimainen este
Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa STV:n palveluun liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää palveluun liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta.

3 Korkolaki (20.8.1982/633)

STV ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä verkkosivuillaan heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.

14. Voimassaolo
Ellei erityisehdoissa ole sovittu toisin, käyttäjällä on oikeus irtisanoa palvelua koskeva sopimus kirjallisesti milloin tahansa ilman syytä. STV:llä on oikeus irtisanoa palvelua koskeva sopimus ilmoittamalla tästä kirjallisesti käyttäjälle yhtä kuukautta (1 kk) aikaisemmin. Tämä sopimus voidaan purkaa molemmin puolin törkeissä sopimusrikkomustapauksissa päättymään välittömästi. STV:llä on myös aina oikeus keskeyttää palveluiden tarjoaminen käyttäjälle, jos käyttäjä on toiminut lainvastaisesti taikka rikkonut näitä yleisiä käyttöehtoja tai palveluita koskevia erityisehtoja. STV ei ole velvollinen palauttamaan käyttäjän maksamia maksuja sopimuksen päättyessä.

15. Käyttöehtojen muuttaminen
STV on oikeutettu muuttamaan näitä yleisiä käyttöehtoja sekä mahdollisia palvelukohtaisia erityisehtoja ilmoitettuaan muutoksista palvelun verkkosivuilla yhtä kuukautta (1 kk) etukäteen. Käyttäjä hyväksyy muutokset jatkamalla palveluiden käyttöä.

16. Oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen
Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää palveluiden käyttöoikeutta taikka palveluista mahdollisesti tehtyä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman STV:n kirjallista suostumusta. STV:llä on oikeus siirtää palvelut tai yksittäinen palvelu (ml. ylläpito sekä siihen liittyvät vastuut ja velvollisuudet) sekä palveluista mahdollisesti tehty muu sopimus kolmannelle.

17. Erimielisyyksien ratkaiseminen
Kaikki STV:n ja käyttäjän väliseen sopimussuhteeseen, palveluihin ja niiden käyttämiseen tai käyttöehtoihin liittyvät erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. STV:llä on kuitenkin aina oikeus viedä rahamääräistä saatavaansa koskeva vaatimus käyttäjän kotipaikan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

18. Sovellettava laki
STV:n ja käyttäjän väliseen sopimussuhteeseen ja käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.


Henkilötietojen käsittelyä koskevat erityisehdot

Versio 25.4.2018

1. Soveltamisala
Näitä henkilötietojen käsittelyä koskevia erityisehtoja sovelletaan, kun Suomen Tilaajavastuu Oy (”STV”) käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjänä toimivan käyttäjän lukuun seuraavissa STV:n tarjoamissa pilvipalveluissa (”palvelut”):

 • Ilmoita-palvelu (työntekijärekisteri)
 • Työmaarekisteri-palvelu (rakennusalan ilmoitusmenettelyyn liittyvä työmaakohtainen rekisteri)
 • Valvoja-palvelu (käyttäjän valvontalistalle lisäämien sopijakumppaneiden tilaajavastuutietojen seuranta ja siitä muodostuva rekisteri)
 • SignSpace-palvelu (käyttäjän SignSpace-palveluun tallentamat yrityksen omien käyttäjien henkilötiedot ja käyttäjien luomat sisällöt)
 • muut erikseen sovittavat palvelut, joissa käyttäjälle muodostuu oma henkilörekisteri

Näiden palveluiden käytön yhteydessä syntyvien henkilörekistereiden kohdalla käyttäjä on rekisterinpitäjä, ja STV on rekisterinpitäjän lukuun toimiva henkilötietojen käsittelijä. Näiden henkilötietojen käsittelyä koskevien erityisehtojen lisäksi palveluun sovelletaan kunkin palvelun käyttöehtoja. Jos henkilötietojen käsittelyä koskevat erityisehdot ja Palvelun käyttöehdot ovat ristiriidassa keskenään, sovelletaan ensisijaisesti näitä henkilötietojen käsittelyä koskevia erityisehtoja.

2. Määritelmät
”Henkilötieto” tarkoittaa kaikkea tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen, elossa olevaan henkilöön liittyvää tietoa.
”Käsittely” tarkoittaa toimintoa tai toimintoja, joita kohdistetaan henkilötietoihin tai henkilötietoja sisältäviin tietojoukkoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti, kuten tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista, hakua, kyselyä, käyttöä, tietojen luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista. ”Rekisterinpitäjä” tarkoittaa tahoa, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot.
”Käsittelijä” tarkoittaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun. ”Sopimusehdot” tarkoittavat käyttäjän ja STV:n välistä sopimusta STV:n palveluiden käytöstä mukaan
lukien kyseiseen palveluun sovellettavat STV:n yleiset käyttöehdot ja palvelukohtaiset erityisehdot. ”Tietosuojalainsäädäntö” tarkoittaa Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta (679/2016) ja muita soveltuvia kansallisia tietosuojasäännöksiä sekä tietosuojaviranomaisten määräyksiä ja ohjeita.

3. Henkilötietojen käsittelyn luonne ja tarkoitus
STV käsittelee rekisterinpitäjän henkilötietoja seuraavasti:

3.1 Käsittelyn kohde ja kesto
STV käsittelee henkilötietojen käsittelijän roolissa rekisterinpitäjän henkilötietoja, jotka on tallennettu kohdassa 1 mainittuihin STV tarjoamiin pilvipalveluihin. STV käsittelee henkilötietoja niin kauan kuin rekisterinpitäjä käyttää palvelua. Rekisterinpitäjän ja STV:n välisen palvelun käyttöä koskevan sopimuksen päättyessä STV lopettaa henkilötietojen käsittelyn ja poistaa tai palauttaa rekisterinpitäjälle henkilötiedot kunkin Palvelun erityisehdoissa kuvatulla tavalla.

3.2 Käsittelyn luonne ja tarkoitus
STV käsittelee rekisterinpitäjän henkilötietoja Sopimusehtojen mukaisen pilvipalvelun tarjoamiseksi käyttäjälle. Palvelun tarjoamisen yhteydessä STV käsittelee henkilötietoja Palvelun tuottamista, laskutusta, asiakastuen tarjoamista, virheiden ja väärinkäyttötapausten torjumista ja selvittämistä varten, Palvelun laadun ja suorituskyvyn mittaamista ja Palvelun kehittämistä varten. Palvelun tarjoamisen yhteydessä STV kerää lokitietoja Palveluiden käytöstä ja käsittelee lokitietoja yllä mainituissa tarkoituksissa. STV on rekisterinpitäjä lokitietojen muodostamalle henkilörekisterille.

3.3 Henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät
Henkilötietotyypit ja rekisteröityjen ryhmät on kuvattu kunkin Palvelun erityisehdoissa.

4. Rekisterinpitäjän velvollisuudet ja oikeudet

4.1 Rekisterinpitäjän on tehtävä kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että STV:n palveluihin siirrettyjen henkilötietojen käsittely on rekisterinpitäjän osalta tietosuojalainsäädännön mukaista. Rekisterinpitäjän tulee erityisesti varmistaa, että se lisää omaan työntekijärekisteriinsä vain sellaisia henkilöitä, joilla on voimassa oleva työ-, johtaja- tai harjoittelusuhde rekisterinpitäjän kanssa ja että se poistaa viipymättä omasta työntekijärekisteristään henkilöt, joiden työ-, johtaja- tai harjoittelijasuhde on
päättynyt.

4.2 Rekisterinpitäjällä on oikeus antaa STV:lle sitovia kirjallisia ohjeita henkilötietojen käsittelystä. Siltä osin kuin muuta ei ole sovittu, rekisterinpitäjän kirjallisina ohjeina pidetään palvelun tuottamista sen kulloinkin voimassaolevien sopimusehtojen ja palvelukuvausten mukaisesti. STV:llä on oikeus irtisanoa palvelua koskeva sopimus, jos rekisterinpitäjä edellyttää sitovissa kirjallisissa ohjeissa toimenpiteitä, jotka eivät ole teknisesti toteutettavissa tai jos rekisterinpitäjä ei sitoudu korvaamaan toimenpiteen toteuttamisen kustannuksia.

5. Käsittelijän velvollisuudet

5.1 STV:n tulee käsitellä henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti sekä Palvelun sopimusehtojen ja rekisterinpitäjän STV:lle toimittamien kirjallisten ohjeiden mukaisesti. STV ilmoittaa viipymättä rekisterinpitäjälle, jos STV katsoo rekisterinpitäjän kirjallisten ohjeiden olevan tietosuojalainsäädännön vastaisia.

5.2 STV:n tulee varmistaa, että rekisterinpitäjän henkilötiedot pidetään salassa ja niitä ei luovuteta tai käytetä muuten kuin Sopimusehdoissa kuvatulla tavalla. STV:n tulee myös varmistaa, että henkilötietoja käsittelee vain käsittelyyn oikeutetut henkilöt, jotka ovat sitoutuneet salassapitoon tai joita koskee lakisääteinen salassapitovelvollisuus.

5.3 STV:n tulee toteuttaa kaikki asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet torjuakseen ja ehkäistääkseen henkilötietojen luvattoman tai laittoman käsittelyn sekä torjuakseen henkilötietojen tahattoman katoamisen, muuttumisen, tuhoutumisen tai vahingoittumisen.

5.4 STV:n tulee auttaa rekisterinpitäjää (ottaen huomioon palvelun luonteen) asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä mahdollisuuksien mukaan täyttämään rekisterinpitäjän velvollisuuden vastata rekisteröityjen oikeuksien käyttämistä koskeviin pyyntöihin (tietosuoja-asetuksen III luku). Jos STV on toteuttanut palveluun rekisteröidyille henkilöille suunnatun omien tietojen sähköisen tarkastamispalvelun, rekisterinpitäjä valtuuttaa STV:n vastaamaan puolestaan rekisteröidyn omien tietojen
tarkastuspyyntöihin.

5.5 STV:n tulee auttaa rekisterinpitäjää varmistamaan, että tietosuoja-asetuksen 32–36 artiklassa säädettyjä velvollisuuksia (käsittelyn turvallisuus, tietoturvaloukkauksista ilmoittaminen valvontaviranomaiselle ja rekisteröidylle, tietosuojaa koskeva vaikutusten arviointi ja osallistuminen valvontaviranomaisen ennakkokuulemismenettelyyn) noudatetaan ottaen huomioon käsittelyn luonteen ja STV:n saatavilla olevat tiedot.

5.6 STV:n tulee toimittaa rekisterinpitäjälle kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen rekisterinpitäjän velvollisuuksien noudattamisen osoittamista varten.

5.7 STV:n tulee ilmoittaa rekisterinpitäjälle viipymättä kaikista rekisteröityjen ja tietosuojaviranomaisten rekisterinpitäjän henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä vaatimuksista ja tiedusteluista.

5.8 STV ilmoittaa ilman aiheetonta viivettä sähköpostitse rekisterinpitäjän nimeämälle yhteyshenkilölle kaikista rekisterinpitäjän henkilötietoihin kohdistuneista tietoturvaloukkauksista. Ilmoituksen tulee sisältää kuvaus tietoturvaloukkauksen luonteesta, kohteena olevien rekisteröityjen ryhmät, arvioitu rekisteröityjen lukumäärä ja henkilötietotyypit, kuvaus henkilötietojen loukkauksen todennäköisistä seurauksista sekä kuvaus STV suorittamista ja ehdottamista korjaavista toimenpiteistä mahdollisten haittavaikutusten lievittämiseksi. STV:n tulee dokumentoida kaikki havaitut tietoturvaloukkaukset, niiden vaikutukset ja
toteutetut korjaavat toimenpiteet.

6. Auditointi

6.1 Rekisterinpitäjällä on oikeus omalla kustannuksellaan auditoida STV:n ja sen alikäsittelijöiden näiden henkilötietojen käsittelyä koskevien erityisehtojen mukainen toiminta. Jollei muuta sovita, auditoinnin suorittaa rekisterinpitäjän valitsema riippumaton asiantuntija, joka ei voi olla STV:n kilpailija. STV:llä on oikeus olla hyväksymättä auditoijaa, joka ei täytä näitä vaatimuksia.

6.2 Rekisterinpitäjän tulee kirjallisesti ilmoittaa STV:lle auditoinnista vähintään kaksi viikkoa etukäteen. Auditoijan tulee tehdä ennen auditointia kirjallinen salassapitositoumus siten, että auditoijan salassapitovelvollisuus on vähintään saman tasoinen kuin mitä on sovittu käyttäjän ja STV:n välisessä sopimuksessa.

6.3 STV:n tulee omalla kustannuksellaan osallistua auditoinnin suorittamiseen.’

7. Henkilötietojen sijaintipaikka

7.1 STV:llä on oikeus Palvelun tarjoamista varten siirtää henkilötietoja vapaasti Euroopan talousalueen sisällä. Rekisterinpitäjällä on oikeus saada milloin tahansa sijaintitiedot palvelukeskuksista, joissa henkilötietoja käsitellään.

7.2 STV ei siirrä tai luovuta rekisterinpitäjän henkilötietoja Euroopan talousalueen ulkopuolelle muutoin kuin sopimusehdoissa kuvatuissa tilanteissa ilman rekisterinpitäjän kirjallista ennakkohyväksyntää.

8. Alikäsittelijät

8.1 Rekisterinpitäjä antaa STV:lle yleisen ennakkohyväksynnän käyttää Palveluiden tuottamisessa ja henkilötietojen käsittelyssä Euroopan talousalueen sisällä toimivia alikäsittelijöitä. STV tekee kunkin alikäsittelijän kanssa kirjallisen sopimuksen henkilötietojen käsittelystä, jossa alikäsittelijälle asetetaan vähintään samat velvollisuudet kuin tässä liitteessä.

8.2 Rekisterinpitäjällä on oikeus saada tieto STV:n kulloinkin käyttämistä alikäsittelijöistä ja käytettyjen alikäsittelijöiden muutoksista. Jos rekisterinpitäjä ei hyväksy alikäsittelijöiden käytössä tehtävää muutosta, rekisterinpitäjällä on oikeus irtisanoa Palvelua koskeva sopimus päättymään välittömästi ilman irtisanomisaikaa.

9. Henkilötietojen ylläpito, poistaminen ja palauttaminen

9.1 Palvelua koskevan sopimuksen voimassaoloaikana rekisterinpitäjä on vastuussa omien henkilötietojensa ylläpitämisestä ja tarpeettomien henkilötietojen poistamisesta. Palvelua koskevan sopimuksen voimassaoloaikana STV ei saa poistaa rekisterinpitäjän henkilötietoja muuten kuin sopimusehdoissa kuvatulla tavalla ilman rekisterinpitäjän nimenomaista pyyntöä. STV voi kuitenkin osana palveluiden teknisiä ylläpitotehtäviä oma-aloitteisesti korjata rekisterinpitäjän syöttämissä henkilötiedoissa
havaitut selkeät muotovirheet, kuten esimerkiksi virheelliset puhelinnumeron maakoodit. STV:n tulee ilmoittaa rekisterinpitäjälle kirjallisesti tehdyistä korjauksista.

9.2 Palvelua koskevan sopimuksen päättyessä STV joko palauttaa rekisterinpitäjälle tai poistaa rekisterinpitäjän henkilötiedot kunkin palvelun erityisehdoissa kuvatulla tavalla.

10. Seloste käsittelytoimista
STV pitää rekisterinpitäjän saatavilla selosteen käsittelytoimista.

11. Palvelusta veloitettavat maksut
STV:llä on oikeus veloittaa tämän sopimusliitteen alla tehtävistä rekisterinpitäjän pyynnöstä tehdyistä toimenpiteistä STV:n kulloinkin voimassaolevan palveluhinnaston mukaisesti silloin, kun toimenpiteen suorittaminen ei sisälly palvelusta veloitettavaan palvelumaksuun.

12. Henkilötietojen käsittelystä aiheutuneet vahingot

12.1 Kummankin sopijapuolen vahingonkorvausvastuu toiselle sopijapuolelle henkilötietojen käsittelystä aiheutuneesta välittömästä vahingosta on rajattu summaan, joka vastaa 20% käyttäjän kyseisestä palvelusta tai palvelun osasta STV:lle edellisen 12 kuukauden aikana maksamaa arvonlisäverotonta palvelumaksua.

12.2 Sopijapuoli ei vastaa mistään välillisestä vahingosta.

12.3 Tämä vastuunrajoitus ei koske vahinkoa, joka on aiheutettu tahallisella teolla tai törkeällä tuottamuksella.

13. Yhteyshenkilöt henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa
Rekisterinpitäjän tulee ilmoittaa STV:lle rekisterinpitäjän organisaatiossa henkilötietojen käsittelystä jatietosuojasta vastaava yhteyshenkilö ja tämän yhteystiedot.

STV:n yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa:
Tietosuojavastaava: Saara Rinta-Jouppi
sähköposti: tietosuoja@tilaajavastuu.fi
postiosoite:

Suomen Tilaajavastuu Oy, Tietosuojavastaava
Tarvonsalmenkatu 17 B
02600 Espoo


Ilmoita-palvelun ja Valtti-korttipalvelun erityisehdot

Versio 1.2.2019

1. Soveltaminen
Näitä Ilmoita-palvelun ja Valttikortti-palvelun (”Palvelu”) erityisehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (”STV”) tarjoamaan Palveluun ja sen kautta tarjolla olevan sisällön käyttämiseen. Palvelun käyttöön sovelletaan näiden erityisehtojen lisäksi STV:n yleisiä käyttöehtoja ja henkilötietojen käsittelyä koskevia erityisehtoja siten, että nämä erityisehdot täydentävät yleisissä ehdoissa ja muissa erityisehdoissa mainittua. Mikäli nämä erityisehdot ja STV:n yleiset käyttöehdot tai henkilötietojen käsittelyä koskevat erityisehdot ovat keskenään ristiriidassa, sovelletaan ensisijaisesti näitä erityisehtoja.

2. Ilmoita-palvelu

2.1 Ilmoita-palvelun sisältö

Ilmoita-palvelu on maksuton palvelu rakennusalalla toimiville työnantajayrityksille työnantaja- ja työntekijätietojen välittämiseen sähköisessä muodossa työn tilaajan, rakennustyömaan päätoteuttajan tai muun työkohteen hallinnoijan henkilörekistereihin. Palvelun kautta muun muassa kerätään ja välitetään tietoja (työnantajatiedot, työntekijätiedot) STV:n Työmaarekisteri-palvelua tai vastaavaa kolmannen osapuolen tietojärjestelmää käyttävälle rakennustyömaan päätoteuttajalle, jotta päätoteuttaja voi tehdä Verohallinnolle verotusmenettelylaissa edellytetyt työntekijäraportit työmaalla työskentelevistä henkilöistä.

Työnantaja voi Ilmoita-palvelun kautta tilata työntekijöilleen lisämaksullisia palveluita (kuten Valttikortti ja ePerehdytys) ja tehdä työntekijöiden lähettämistä koskevan lain (447/2016) 7 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen suomalaiselle työsuojeluviranomaiselle käyttäjän työntekijöiden lähettämisestä Suomeen. Ilmoitukseen poimitaan Työmaarekisteristä käyttäjän antaman työmaa-avaimen perusteella tilaajan, rakennuttajan ja pääurakoitsijan yksilöintitiedot ja yhteystiedot sekä työnteon paikka. Ilmoitukseen liittyvän työmaan tilaajalla, rakennuttajalla ja pääurakoitsijalla on oikeus nähdä käyttäjän tekemät kyseiseen työmaa-avaimeen liitetyt ilmoitukset sekä työntekijätiedot, joiden perusteella on laskettu ilmoituksessa annettu työntekijöiden ennakoitu lukumäärä. Käyttäjä vastaa Palvelun kautta tehdyn ilmoituksen tietojen tarkastamisesta ja korjaamisesta sekä lähettämänsä ilmoituksen sisällön oikeellisuudesta. STV toimii vain ilmoituksen teknisenä välittäjänä.

Ilmoita-palvelu on yhteensopiva sitä täydentävien lisämaksullisten Valttikorttipalvelun ja Taitorekisteri-palvelun kanssa. Ilmoita-palvelun kautta ilmoitettujen työntekijöiden tietoihin lisätään automaattisesti sellaiset Taitorekisteri-palvelun kulloinkin tukemat ammattipätevyystiedot (esimerkiksi rakennusalan ePerehdytys), jotka STV saa sähköisesti kyseisiä ammattipätevyyksiä myöntävältä tai ylläpitävältä taholta.

2.2 Henkilötietojen käsittely Ilmoita-palvelun työntekijärekisterissä

Ilmoita-palvelun käytön yhteydessä työnantajalle muodostuu Palveluun oma työntekijärekisteri, jonka rekisterinpitäjä on työnantaja. STV käsittelee työntekijärekisteriin tallennettuja henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun toimivana henkilötietojen käsittelijänä näissä erityisehdoissa ja henkilötietojen käsittelyä koskevissa erityisehdoissa sovitulla tavalla.

Rekisterinpitäjä käsittelee Ilmoita-palvelussa omien työntekijöidensä henkilö- ja työsuhdetietoja voidakseen välittää näitä henkilötietoja Palveluiden kautta edelleen kolmansille osapuolille rekisterinpitäjän lakisääteisten tai sopimusperusteisten tiedonantovelvoitteiden täyttämiseksi palveluiden sopimusehdoissa kuvatulla tavalla. Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja myös tilatakseen maksullisia lisäpalveluita kuten Valttikortteja ja ePerehdytys-koulutuksia.

Työntekijärekisterissä olevat rekisteröidyt ovat työnantajan työntekijöitä, johtajia, talkootyöläisiä, ammatinharjoittajia tai harjoittelijoita.

Palvelussa käsiteltävät henkilötiedot sisältävät seuraavia henkilötietotyyppejä riippuen työnantajan valitsemista palvelukomponenteista:
• henkilön nimi
• henkilötunnus, veronumero ja syntymäaika
• tieto henkilön kuulumisesta Verohallinnon veronumerorekisteriin 
• henkilön kuva
• työsuhteen laatu
• työnantajan nimi, y-tunnus, yhteystiedot ja työnantajan edustajan nimi ja yhteystiedot
• kotivaltio
• kansalaisuus
• puhelinnumero
• sähköpostiosoite
• osoite kotivaltiossa
• ePerehdytys-tilauksen status
• Valttikortin status
• henkilötietojen viimeisin vahvistuspäivä
• työntekijän status lähetettynä työntekijänä ja sitä koskevan A1-todistuksen tiedot (erikseen sovittaessa)

Lisäksi työntekijän tietoihin voidaan yhdistellä STV:n Valttikorttirekisterissä olevia korttitietoja ja Taitorekisterissä olevia pätevyystietoja.

2.3 Työntekijätietojen luovutukset

Ilmoita-palvelun kautta rekisterinpitäjä voi luovuttaa työntekijöidensä henkilötietoja sopijakumppaneilleen seuraaviin käyttötarkoituksiin
• Työturvallisuuslain 52b §:n mukaisen luettelon laatiminen yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä
• Työturvallisuuslain 52 a§:ssä vaaditun kuvallisen tunnisteen voimassaolon varmistamiseksi
• Työturvallisuuslaissa edellytetyn työmaaperehdytyksen ja muiden pääurakoitsijalta tai päätoteuttajalta työturvallisuuden edistämiseksi ja varmistamiseksi vaadittujen toimien toteuttamiseksi
• Verotusmenettelylain 15 b §:ssä edellytetyn Verohallinnolle kuukausittain tehtävän työntekijäilmoituksen tekemiseksi
• muiden sopijapuolta koskevien lakisääteisten tai sopimuspohjaisten velvoitteiden täyttämiseksi
• Työmaan tai muun työkohteen kulunvalvonnan toteuttamiseksi
• Työmaalle tai työkohteeseen perehdytettävän työntekijän pätevyyksien tarkastamiseksi
• Työtehtävän edellyttämän pätevyyden voimassaolon tarkastamiseksi
• Työturvallisuusmääräysten mukaisen toiminnan varmistamiseksi 
• Työmaan tai muun työkohteen työnjohtotarkoituksissa
• Sopijakumppanin oman laatu-, toiminta- tai vastaavan järjestelmän mukaisen toiminnan varmistamiseksi
• Sopijakumppanin työmaalla tai muussa työkohteessa toimivien urakoitsijoiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien toiminnan sopimustenmukaisuuden varmistamiseksi
• työntekijän nimenomaisella suostumuksella muihin tarkoituksiin

Henkilötietojen luovutus toisen rekisterinpitäjän henkilörekisteriin tapahtuu STV:n tarjoamien rajapintojen kautta siten, että työntekijän tiedot luovutetaan Valttikortin tunnisteiden lukua vastaan tai muuten tavalla jossa työnantajan ja toisen rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde ja tiedon käyttötarkoitus on tunnistettu.

Työnantaja vastaa siitä, että sillä on oikeudet tallentaa työntekijöidensä tiedot Palveluun ja luovuttaa niitä edelleen sopijakumppaneilleen tässä ja Palvelun tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.

Työnantajan tulee varmistua siitä, että kaikki sen Ilmoita-palveluun syöttämät tiedot, erityisesti työntekijän työsuhdetta koskeva tieto on paikkansapitävää ja ajantasaista. Työnantaja ei saa ilmoittaa omana työntekijänään sellaisia henkilöitä, jotka ovat työnantajan alihankkijan, yhteistyökumppanin tai jonkun kolmannen työntekijöitä.

2.4 Henkilötietojen ylläpito ja poistaminen

Ilmoita-palvelua käyttävä työnantaja sitoutuu pitämään Ilmoita-palvelussa olevan työntekijärekisterinsä tiedot ajan tasaisina. Työnantaja sitoutuu STV:n pyynnöstä, kuitenkin vähintään 12 kuukauden välein, vahvistamaan Palvelussa, että työntekijärekisteriin merkityn työntekijän työsuhde on edelleen voimassa ja henkilötiedot ovat oikein.

Työnantaja valtuuttaa ja ohjeistaa STV:n ilmoittamaan työnantajan Ilmoita-palveluun merkitsemän työntekijän Verohallinnon veronumerorekisteriin, tarkistamaan säännöllisesti työntekijän veronumerorekisteriin kuulumisen ja ilmoittamaan työntekijän automaattisesti uudelleen veronumerorekisteriin silloin, kun työnantaja on viimeisten 24 kuukauden aikana vahvistanut Palvelussa työntekijän työsuhde- ja henkilötietojen olevan ajan tasaiset.

Työnantaja valtuuttaa ja ohjeistaa STV:n poistamaan automaattisesti työntekijän työntekijärekisteristä ja sulkemaan työntekijälle myönnetyn Valttikortin, silloin kun työnantaja ei ole viimeisen 24 kuukauden aikana vahvistanut, että työntekijän työsuhde on edelleen voimassa ja työntekijärekisteriin merkityt henkilötiedot ovat oikein. STV muistuttaa työnantajaa hyvissä ajoin etukäteen työntekijärekisterin työntekijätietojen vahvistuspyynnöstä Palvelun käyttöliittymässä ja lähettää vahvistuspyynnön sähköpostitse työnantajan Palvelussa antaman Ilmoita-palvelun yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen tai nimetyn yhteyshenkilön puuttuessa kenen tahansa nimetyn käyttäjän sähköpostiosoitteeseen. Viimeistään 30 päivää ennen automaattista työntekijän tietojen poistoa ja Valttikortin sulkemista STV lähettää sähköpostitse tietojen vahvistuspyynnön, jossa mainitaan, että työntekijän tiedot poistetaan automaattisesti ja Valttikortti suljetaan, jos työnantaja ei vahvista tietoja pyynnössä mainittuun määräpäivään mennessä.

Jos työnantaja laiminlyö toistuvasti työntekijärekisterinsä tietojen ylläpidon tai työtekijätietojen ajantasaisuuden vahvistamisen, STV:llä on oikeus lopettaa työnantajan käyttöoikeudet Ilmoita-palveluun, poistaa työnantajayrityksen työntekijärekisterin tiedot ja sulkea kaikki työnantajan tilaamat voimassaolevat Valttikortit, jos työnantaja ei korjaa laiminlyöntiään 30 päivän sisällä STV sähköpostitse lähettämän korjauskehotuksen jälkeen. Korjauskehotus lähetetään työnantajan Palvelussa määrittelemän Ilmoita-palvelun yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen tai nimetyn yhteyshenkilön puuttuessa kenen tahansa nimetyn käyttäjän sähköpostiosoitteeseen.

Palvelun käytön aikana työnantajan vastuulla on ylläpitää omaan työntekijärekisteriinsä tallennettuja tietoja ja merkitä työsuhde päättyneeksi, kun työntekijän työsuhde päättyy. Jos työnantaja lopettaa toimintansa merkitsemättä työsuhteita päättyneiksi, STV voi oma-aloitteisesti merkitä työsuhteet päättyneiksi.

Entisen työntekijän työsuhde- ja henkilötiedot säilytetään palvelussa vähintään 18 kuukauden ajan, jonka aikana päätoteuttajana toimivat muut palvelun käyttäjät voi tehdä korjausilmoituksia Verohallinnolle lähettämiinsä työntekijäraportteihin.

Työsuhteen päättymisen jälkeen työntekijän työsuhde- ja henkilötiedot voivat jäädä vielä STV:n työmaarekisteripalvelua käyttävän päätoteuttajan työmaarekisteriin niin pitkäksi aikaa, kun tietoa tarvitaan muiden käyttäjien yllämainittuihin käyttötarkoituksiin. Verotusmenettelylain mukainen tiedon minimisäilytysaika on 6 vuotta sen vuoden päättymisestä, jolloin rakennustyömaa valmistui.

3. Valttikortti

Valttikortti on työturvallisuuslain mukainen kuvallinen henkilötunniste rakennustyömaalle. Valttikortti myönnetään vain henkilölle, joka kortin tilaushetkellä on merkittynä Verohallinnon veronumerorekisteriin.

Korttipakettiin voi kuulua kaksi korttia: Valtti-älykortti ja työmaalla tarvittava kuvallinen henkilökortti. Valtti-älykortissa hyödynnetään RFID-tekniikkaa. Älykortilla olevat tiedot on tallennettu STV:n sähköiseen korttivarastoon, josta ne ovat noudettavissa rakennustyömaan tai muun työkohteen yllä kappaleessa 2.3 kuvattuihin käyttötarkoituksiin. Korttivarastoon tallennetaan vähintään seuraavat tiedot: työntekijän nimi, valokuva, veronumero, työnantajayrityksen nimi ja y-tunnus, kortin voimassaoloaika, kortin numero ja muut tunnisteet, kortin kuva ja kortin status.

Valttikorttipaketeista on olemassa perusversio ja konserniversio. Konserniversio sisältää lisämaksullisina palveluina omat esipainetut korttiaihiot ja mahdollisuuden lisätä älykortille omia sovelluksia. Konserniversion käyttöönotosta on tehtävä erillinen sopimus STV:n kanssa.

Korttien tekniset ominaisuudet on kuvattu kulloinkin voimassaolevassa käyttöohjedokumentaatiossa.

4. Valttikorttien tilaus

Valttikorttien tilaaminen edellyttää käyttäjän rekisteröitymistä STV:n palveluihin. Valttikorttipaketteja voivat itsepalveluna tilata vain henkilöt, joilla on käytettävissä STV:n kulloinkin tukema vahva sähköinen tunnistamispalvelu. Valttikorttien toimitus Suomen ulkopuolelle tapahtuu STV:n erikseen määrittelemällä tavalla.

Ennen Valttikorttien tilausta käyttäjän tulee syöttää ja tarkistaa omien työntekijöidensä tiedot Ilmoita-palvelussa. Käyttäjä on vastuussa siitä, että tilatuissa korteissa tiedot ovat oikein, eivätkä ne sisällä kirjoitusvirheitä.

Valttikorttipaketin perusversion toimitusaika on arviolta korkeintaan 14 päivää. Korttipaketit toimitetaan postitse käyttäjän tilauksen yhteydessä antamaan suomalaiseen toimitusosoitteeseen.

5. Toimituksen hyväksyminen

Käyttäjän on ilmoitettava Valttikorttipaketissa mahdollisesti olevat virheet STV:lle kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä. Käyttäjän on ilmoitettava ja STV:n pyytäessä tarkemmin kuvattava, miten virhe ilmenee.

Korttien toimitus katsotaan hyväksytyksi, (i) jos käyttäjä ei tee kirjallista ilmoitusta virheistä neljäntoista (14) päivän kuluessa kyseisen Kortin toimituksesta, (ii) jos käyttäjä ilmoittaa hyväksyvänsä toimituksen, tai (iii) kun ST on korjannut käyttäjän edellä mainitulla tavalla ja ajassa ilmoittamat hyväksymisen estävät STV:sta johtuvat virheet, tai (iv) kun käyttäjä on ottanut Kortin käyttöön. Aikaisinta ajankohtaa yllä mainituista sovelletaan.

Virheet, jotka eivät olennaisesti haittaa kortin käyttämistä, eivät ole esteenä toimituksen hyväksymiselle. Mikäli kortti ei ole tilatun mukainen tai se on muutoin viallinen, käyttäjän on ilmoitettava siitä viipymättä STV:lle sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@tilaajavastuu.fi. STV myöntää Valttikorteille 3 kuukauden rajoitetun takuun kortin tilauspäivästä alkaen. Takuu korvaa kortin uusimisen sirun toimintavirheen tai kortin muun teknisen virheen vuoksi.

6. Valttikortin voimassaoloaika, sulkeminen ja uusiminen

Valttikortti on voimassa korkeintaan korttiin merkityn ajan, jonka päätyttyä kortti on uusittava tilaamalla uusi maksullinen korttipaketti. Työnantajan tulee ilman aiheetonta viivettä sulkea kortti Ilmoita-palvelun kautta aina työntekijän työsuhteen päätyttyä tai jos kortti on kadonnut. Suljettu kortti on tuhottava tietoturvallisella tavalla esimerkiksi silppuamalla.

STV sulkea ilman ennakkoilmoitusta työntekijälle myönnetyn Valttikortin, jos kortin tilannut työnantaja ei ole viimeisen 24 kuukauden aikana vahvistanut Ilmoita-palvelussa työntekijän työsuhde- ja henkilötietojen olevan ajan tasaiset tai jos työntekijä on poistettu Verohallinnon veronumerorekisteristä. Suljettua Valttikorttia ei voi aktivoida uudelleen.

STV:llä on oikeus sulkea ilman ennakkoilmoitusta virheellisiä tai puutteellisia tietoja sisältävät Valttikortit, Valttikortit, joita on käytetty korttiehtojen vastaisesti. STV:llä on oikeus sulkea kaikki työnantajan työntekijöille myönnetyt Valttikortit, jos työnantaja on kohdassa 2.4 kuvatulla tavalla toistuvasti laiminlyönyt työntekijärekisterinsä tietojen ylläpidon.

7. Valttikortin käyttöoikeus

Käyttäjällä on oikeus käyttää omassa sisäisessä liiketoiminnassaan sen työntekijöille tehtyjä Valttikortteja ja Valtti-älykorttiin liitettyä sähköistä korttivarastoa kortin voimassaoloaikana yllä kappaleessa 2.3 kuvatuissa käyttötarkoituksissa, edellyttäen että korttiin, sähköiseen korttivarastoon ja muihin rekistereihin merkityt työsuhde- ja henkilötiedot ovat paikkansapitävät ja että korttia käyttää vain työntekijä, jolle kortti on myönnetty.

Käyttäjällä on myös kortin voimassaoloajaksi ei-yksinoikeudella oleva ja siirtokelvoton oikeus käyttää Valtti-älykorttia ja sen sisältämää ohjelmistoa. Käyttäjällä ei ole oikeutta kopioida, tehdä tai teettää muutoksia kortteihin tai älykortin ohjelmistoon tai käänteisanalysoida, dekompiloida tai muuten yrittää johtaa lähdekoodia älykortilla olevasta ohjelmistosta. Tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet älykorttien ohjelmistoihin, sähköiseen korttitietokantaan ja niiden dokumentaatioon kuuluvat STV:lle ja/tai sen lisenssinantajille.

Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää kortteja ja sähköistä korttivarastoa tarjotakseen niitä tai niiden sisältämiä tietoja palveluna kolmansille osapuolille. Käyttäjällä ei ole oikeutta luovuttaa kortteja tai sähköisen korttivaraston sisältämiä tietoja kolmansille, jollei sitä ole nimenomaisesti sallittu näissä erityisehdoissa tai älykortin käyttöohjedokumentaatiossa.

8. Konsernikortteja koskevat erityisehdot

Käyttäjä, joka haluaa tehdä konserninlaajuisen sopimuksen Valttikorteista, on vastuussa STV:lle siitä, että sillä on oikeus tehdä sopimus kaikkien nimeämiensä konserniyhtiöiden puolesta. Käyttäjän tulee vahvistaa kirjallisesti sopimuksen piiriin kuuluvat konserniyhtiöt täyttämällä lomake, jossa yksilöidään jokaisen konserniyrityksen osalta nimi, y-tunnus, yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot.

Käyttäjän ja edustamiensa konserniyritysten tulee hyväksyä se, että konserniyhtiöiden tietoja voidaan yhdistellä STV:n palveluissa käytettävyyden helpottamiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että konserniyhtiöt näkevät mm. toistensa työsuhde- ja työntekijätietoja palveluissa.

Sopimuksen piirissä olevat konserniyrityksillä on niin sovittaessa oikeus asentaa älykorteille myös omia sovelluksia ja sovellusten tietoja kuten lukituksia, tietoja ruokailuista, parkkipaikoista, porteista jne. Kortille kirjoittaminen edellyttää toista sirua sekä salaista kirjoitusavainta, jonka STV luovuttaa konsernin käyttöön. Konserniyritykset vastaavat omista sovelluksistaan ja niiden käytöstä, koska STV ei saa tietoonsa sovelluksia, joita Kortille asennetaan, pois lukien asennukset, jotka tapahtuvat STV:n toimesta. STV ei ole miltään osin vastuussa tällaisten sovellusten ja sovellusten tietojen toimimisesta ja säilymisestä älykortilla.
Konsernikortti-palvelun hinnat määräytyvät tilattujen korttiaihioiden ja Valttikorttien määrän ja valitun toimitustavan perusteella kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisesti.

Konserniyrityksellä on oikeus tilata kortteja STV:n tarjoaman sähköisen palvelun kautta. STV toimittaa kortit Konserniyrityksen STV:lle sähköisesti ilmoittamaan toimitusosoitteeseen postin välityksellä. Konsernitilauksissa korttipakettien tilausmäärä on vähintään 1000 kpl. Painotalo luo Konserniyrityksille omat korttiaihiot, joiden pohjalta kortit luodaan. Valttikorttien tilausprosessi on kaksivaiheinen:

(i) Valmisteluvaiheessa luodaan konsernin graafisen ilmeen mukaiset korttiaihiot. Valmisteluvaihe sisältää korttiaihioiden suunnittelun, hyväksynnän, esipainatuksen ja painatuksen. Toimitusaika on noin 4-6 viikkoa tilauksesta. Korttiaihioiden teko edellyttää, että käyttäjä toimittaa pyydetyt materiaalit painotalon ohjeistuksen mukaisesti. Käyttäjä vastaa itse korttien laadunvalvonnasta (oikeinkirjoituksesta, muotoilusta, väreistä jne.) korttiaihioiden painatuksen osalta.

(ii) Tilausvaihe. Tilausten käsittely voidaan aloittaa, kun STV:n alihankkijana toimiva painotalo on ilmoittanut, että valmisteluvaihe on päättynyt. Tässä vaiheessa ei voi enää tehdä muutoksia korttiaihioihin, vaan konserniyritysten kaikki kortit tulevat samalla korttiaihiolla. Tilausvaiheessa kortteja voidaan tilata normaalisti sovittujen toimitusaikojen rajoissa. Toimitusaika on arviolta 3-7 arkipäivää. STV ei sitoudu tähän toimitusaikaan, mutta pyrkii yhdessä alihankkijansa kanssa toimittamaan kortit toimitusajan puitteissa.

Painotalo ilmoittaa, kun korttiaihioita on jäljellä enää 300 kpl. Käyttäjän tulee silloin päättää, tilaako lisää korttiaihioita. Minimitilausmäärä korttiaihioille on 1000 kpl. Toimitusaika on noin 1 kuukausi.


Työmaarekisteri-palvelun erityisehdot

Versio 25.4.2018

1. Soveltaminen
Näitä Työmaarekisteri-palvelun (”Palvelu”) erityisehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (”STV”) tarjoamaan Työmaarekisteri-palveluun ja sen kautta tarjolla olevan sisällön käyttämiseen. Palvelun käyttöön sovelletaan näiden erityisehtojen lisäksi STV:n yleisiä käyttöehtoja, henkilötietojen käsittelyä koskevia erityisehtoja ja täydentävien lisäpalveluiden erityisehtoja siten, että nämä erityisehdot täydentävät yleisissä käyttöehdoissa ja muissa erityisehdoissa mainittua. Mikäli nämä erityisehdot ja STV:n yleiset käyttöehdot ja täydentävän lisäpalvelun erityisehdot ovat keskenään ristiriidassa, sopimusehtojen pätemisjärjestys on
seuraava: (i) Työmaarekisteri-palvelua täydentävien lisäpalveluiden erityisehdot, (ii) nämä Työmaarekisteripalvelun erityisehdot, (iii) henkilötietojen käsittelyä koskevat erityisehdot ja (iv) STV:n yleiset käyttöehdot.

2. Palvelun sisältö
Työmaarekisteri sisältää useita palveluita liittyen työturvallisuuslakiin 4*, lakiin veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä 5* (”veronumerolaki”), verotusmenettelylakiin 6* sekä lakiin tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 7* (”tilaajavastuulaki”). Palvelun sisältö ja tekniset vaatimukset on kuvattu kulloinkin voimassaolevassa palvelukuvauksessa. Palveluntarjoaja voi käyttää alihankkijoita palvelun tuottamiseen.

3. Työmaarekisteri -palvelussa kerättävät ja käsiteltävät henkilötiedot
Palvelun käytön yhteydessä käyttäjälle muodostuu Palveluun oma työmaakohtainen henkilörekisteri, jonka rekisterinpitäjä on käyttäjä. STV käsittelee käyttäjän työmaarekisteriin tallennettuja henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun toimivana henkilötietojen käsittelijänä näissä erityisehdoissa, henkilötietojen käsittelyä koskevissa erityisehdoissa ja Palvelun tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla. Rekisteröidyt ovat pääurakoitsijana tai päätoteuttajana toimivan käyttäjän rakennustyömaalla
työskenteleviä henkilöitä. Palvelussa käsiteltävät henkilötiedot sisältävät seuraavia henkilötietotyyppejä riippuen käyttäjän valitsemista palvelukomponenteista:

 • henkilön nimi
 • henkilötunnus tai veronumero ja syntymäaika
 • tieto henkilön kuulumisesta Verohallinnon veronumerorekisteriin
 • työsuhteen laatu
 • työnantajan nimi, y-tunnus, yhteystiedot ja työnantajan edustajan nimi ja yhteystiedot
 • kotivaltio
 • kansalaisuus
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • osoite kotivaltiossa
 • henkilön Valttikortin tiedot
 • henkilön perehdytystiedot
 • henkilön kulkuoikeustiedot
 • työmaan kulunvalvontajärjestelmästä välitetyt leimaustiedot

Palveluntarjoaja tallentaa Palvelun käyttäjien henkilötietoja STV:n asiakasrekisteriin. Asiakasrekisterin ja Palvelun tietosuojaselosteet ovat saatavilla STV:n verkkosivuilla.

4* Työturvallisuuslaki (23.8.2002/738)
5* Laki veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä (9.12.2011/1231)
6* Laki verotusmenettelystä (18.12.1995/1558)
7* Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (22.12.2006/1233)

4. Käyttäjän antama valtuutus palveluntarjoajalle
Luomalla käyttäjätunnukset Palveluun ja hyväksyessään nämä erityisehdot käyttäjä valtuuttaa STV:n:

 • luomaan teknisen käyttöyhteyden avulla sähköisen työmaarekisterin käyttäjän lukuun
 • tarkistamaan käyttäjän antamien tietojen paikkansapitävyyden Verohallinnon ja muiden vastaavien tahojen rekistereistä
 • luovuttamaan henkilörekisterissä olevia työntekijä- ja yritystietoja muille Palvelun käyttäjille, joilla on veromenettelylain, työturvallisuuslain, veronumerolain tai muun vastaan lain mukainen oikeus saada työntekijää tai käyttäjää koskevia tietoja
 • raportoimaan käyttäjän puolesta urakka- ja työntekijätiedot Verohallinnolle verotusmenettelylain mukaisesti (vaatii erillisen palvelusopimuksen), ja
 • ylläpitämään käyttäjän puolesta työturvallisuuslain vaatimusten mukaista henkilölistaa sekä perehdytystietoja (vaatii erillisen palvelusopimuksen).

Käyttäjän tulee varmistaa, että käyttäjällä on oikeus:

 • saada voimassaolevien lakien mukaiset tiedot ja muut Palveluun tallennettavat tiedot työntekijältä ja työntekijän työnantajalta;
 • luovuttaa työntekijän tietoja Palvelun muille käyttäjille.

Selvyyden vuoksi todetaan, että STV:llä on tehtäviensä takia pääsy yksittäisiin työmaarekisterin tietoihin ja sillä on oikeus käsitellä näitä tietoja varmistaessaan Palvelun toiminnan oikeellisuutta, korjatessaan tietoja, välittäessään tietoja Verohallinnolle sekä avustaessaan pakottavaan lainsäädäntöön perustuvissa viranomaispyynnöissä.

5. Käyttäjän oikeus käyttää palvelua ja sen sisältämää materiaalia
Käyttäjä saa oikeuden käyttää Palvelua ja käsitellä sen kautta välitettyjä yritys- ja henkilötietoja seuraavissa käyttötarkoituksissa:

 • Työturvallisuuslain 52b §:n mukaisen luettelon laatiminen yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä
 • Työturvallisuuslain 52 a§:ssä vaaditun kuvallisen tunnisteen voimassaolon varmistamiseksi
 • Työturvallisuuslaissa edellytetyn työmaaperehdytyksen ja muiden pääurakoitsijalta tai päätoteuttajalta työturvallisuuden edistämiseksi ja varmistamiseksi vaadittujen toimien toteuttamiseksi
 • Verotusmenettelylain 15 b §:ssä edellytetyn Verohallinnolle kuukausittain tehtävän työntekijäilmoituksen tekemiseksi
 • Muiden käyttäjää koskevien lakisääteisten tai sopimuspohjaisten velvoitteiden täyttämiseksi
 • Työmaan kulunvalvonnan toteuttamiseksi
 • Työmaalle perehdytettävän työntekijän pätevyyksien tarkastamiseksi
 • Työtehtävän edellyttämän pätevyyden voimassaolon tarkastamiseksi
 • Työturvallisuusmääräysten mukaisen toiminnan varmistamiseksi
 • Työmaan työnjohtotarkoituksissa
 • Käyttäjän oman laatu-, toiminta- tai vastaavan järjestelmän mukaisen toiminnan varmistamiseksi
 •  Käyttäjän työmaalla toimivien urakoitsijoiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien toiminnan sopimustenmukaisuuden varmistamiseksi

Käyttäjä ei ole oikeutettu luovuttamaan Palvelun kautta saatua materiaalia kolmannelle eikä saattamaan sen sisältöä tai sen osaa yleisön saataviin levittämällä, välittämällä, esittämällä tai näyttämällä sitä julkisesti, jollei STV tai muu oikeudenhaltija ole ennalta antanut siihen kirjallista suostumusta.

6. Palveluntarjoajan oikeus käsitellä ja luovuttaa tietoja
STV käsittelee ja luovuttaa Palveluun tallennettuja tietoja muille käyttäjille ainoastaan sopimuksen mukaisen Palvelun tarjoamiseksi käyttäjälle, muille käyttäjille, Palvelun laskutusta, asiakaspalvelua, virheenkorjausta, laadun ja suorituskyvyn mittaamista ja jatkokehitystä varten sekä Palveluun kohdistuvan väärinkäytön estämiseksi tai selvittämiseksi. STV:llä ei ole oikeutta hyödyntää Palveluun tallennettuja tietoja muissa kuin näissä erityisehdoissa eritellyissä tapauksissa. STV:llä on myös oikeus luovuttaa Palveluun tallennettuja tietoja STV:n omien lakisääteisten velvoitteidensa täyttämiseksi ja viranomaisen lakiin perustuvan pyynnön nojalla ilman käyttäjän suostumusta.

7. Palveluntarjoajan vastuu
STV toimii ainoastaan Palvelua käyttävien yritysten veromenettelylain, veronumerolain ja siihen liittyvien lakien nojalla kokoamien tietojen tallennus- ja tiedonsiirtopalveluna näiden erityisehtojen mukaisessa laajuudessa, eikä näin ollen vastaa mistään Palvelun virheistä tai keskeytyksistä, palvelun sisältämien tietojen virheellisyyksistä tai puutteellisuuksista taikka niiden takia aiheutuvista mahdollisista suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet käyttäjälle tai kolmansille osapuolille.

8. Palvelun irtisanominen
Käyttäjällä on oikeus irtisanoa Palvelua koskeva sopimus kirjallisesti milloin tahansa ilman syytä. STV:llä on oikeus irtisanoa palvelua koskeva sopimus ilmoittamalla tästä kirjallisesti käyttäjälle yhtä kuukautta (1kk) aikaisemmin. STV:llä on myös oikeus purkaa Palvelua koskeva sopimus palveluun välittömästi, jos käyttäjä rikkoo näitä erityisehtoja tai STV:n yleisiä käyttöehtoja.

9. Tietojen poistaminen palvelusta
Palvelua koskevan sopimuksen päättyessä käyttäjällä on oikeus vaatia, että sen yrityskohtaiseen työmaarekisteriin sisällytetyt tiedot poistetaan Palvelusta kohtuullisessa ajassa käyttäjän kirjallisesta pyynnöstä. Palvelu käytön aikana rekisteripitäjänä oleva käyttäjä voi poistaa rekisteristä tarpeettomat tiedot. STV avustaa käyttäjää tiedon poistossa. Käyttäjänä olevan yrityksen lopettaessa toimintansa STV poistaa käyttäjän työmaarekisterin sisällön, kun on kulunut kuusi vuotta sen vuoden päättymisestä, jonka aikana
käyttäjä lopetti toimintansa.


Taitorekisteri-palvelun erityisehdot

Versio 25.4.2018

1. Soveltaminen
Näitä Taitorekisteri-palvelun (”Palvelu”) erityisehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (”STV”) tarjoamaan Taitorekisteri-palveluun ja sen kautta tarjolla olevan sisällön käyttämiseen. Palvelun käyttöön sovelletaan näiden erityisehtojen lisäksi STV:n yleisiä käyttöehtoja siten, että nämä erityisehdot täydentävät yleisissä ehdoissa mainittua. Mikäli nämä erityisehdot ja STV:n yleiset käyttöehdot ovat keskenään ristiriidassa, sovelletaan ensisijaisesti näitä erityisehtoja.
Näissä erityisehdoissa ”käyttäjä” tarkoittaa yritystä, joka on tehnyt STV:n kanssa sopimuksen Taitorekisteripalvelun tai muun Taitorekisteri-palvelun tietoja hyödyntävän STV:n palvelun käyttämisestä. ”Työnantaja” tarkoittaa sellaista käyttäjää, joka käyttää Palvelua omien työntekijöidensä ammattipätevyystietojen hallinnoimiseen ja -tietojen jakeluun muille käyttäjille ja kolmansille osapuolille.

2. Palvelun sisältö
Taitorekisteri on erityisesti rakennusalan työnantajille suunnattu lisäpalvelu, joka täydentää STV:n Työmaarekisteri-palvelua ja Ilmoita-palvelua siten, että Palvelun tilannut työnantaja voi:

(i) kerätä, varmistaa, valvoa ja ylläpitää työntekijöidensä ammattipätevyystietoja, ja jakaa niitä

(ii) hankkimalla työntekijöidensä käyttöön Valttikortin, jonka avulla ammattipätevyystiedot ovat kolmansien osapuolien luettavissa Palvelun kanssa yhteensopivalla kortinlukijasovelluksella,

(iii) valtuuttamalla sopimuskumppaninsa muuten saamaan pääsyn ammattipätevyystietoihin, sekä

(iv) jakamalla työntekijöidensä ammattipätevyystietoja Työmaarekisteri-palveluun tehtyjen merkintöjen kautta työnantajan sopimuskumppaniksi automaattisesti tunnistetulle muulle käyttäjälle, kuten tilaajayritykselle, yhteisellä rakennustyömaalla toimivalle päätoteuttajalle tai rakennuttajalle lakisääteisten ja sopimusperusteisten velvoitteiden ja työturvallisuuden takaamiseksi. Taitorekisterin sisältämät ammattipätevyystiedot on katsottavissa STV:n tai STV:n kumppaniohjelmaan kuuluvien kolmansien
osapuolten tarjoamilla sovelluksilla, jotka joko lukevat työntekijän esittämän Valttikortin ja hakevat työntekijän tiedot Taitorekisteristä Valttikorttitunnuksilla tai hakevat tiedon Taitorekisteristä STV:n tarjoaman rajapinnan kautta sellaisilla käyttäjätunnuksilla, joilla on oikeus hakea työntekijän tiedot. Taitorekisteri sisältää Työnantajan Palveluun syöttämät työntekijöiden ammattipätevyystiedot sekä sellaiset Palvelussa kulloinkin tuetut kolmansien osapuolien myöntämät ja ylläpitämät ammattipätevyystiedot, jotka tuodaan kunkin Ilmoita-palvelussa ilmoitetun työntekijän tietoihin suoraan kyseiseltä pätevyyden myöntäneeltä tai pätevyystietoja ylläpitävältä kolmannelta osapuolelta.
Osana Palvelua työnantajan työntekijöillä voimassaolevien Palvelussa julkaistujen ammattipätevyyksien
kokonaismäärä luokittain julkaistaan maksutta STV:n Zeckit.com -palvelussa ja Zeckit.com -palvelun tietoja
hyödyntävissä muissa STV:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden yritystietopalveluissa.

Palvelun sisältö ja tekniset vaatimukset on kuvattu kulloinkin voimassaolevassa Taitorekisteri-palvelun
palvelukuvauksessa. STV voi käyttää alihankkijoita palvelun tuottamiseen.

3. Muutokset
Palveluiden toimituksessa käytetään STV:n toimitusmalleja, menetelmiä ja tietoliikenteen liityntätapoja, joita STV voi vapaasti muuttaa STV:n yleisten käyttöehtojen mukaisesti. STV:n toimitusmallit ja menetelmät kuuluvat yksinoikeudella STV:lle ja/tai sen alihankkijoille, eikä käyttäjälle myönnetä niihin mitään oikeutta. Käyttäjä on tietoinen, että STV:sta riippumattomat kolmannet osapuolet (esim. turvallisuuskortteja ja osaamistodistuksia myöntävät tahot ja lakisääteisiä ammattipätevyyksiä myöntävät viranomaiset) voivat tehdä omiin palveluihinsa ja hinnastoihinsa muutoksia, joilla saattaa olla vaikutuksia STV:n tarjoaman
Palvelun sisältöön, toteutukseen ja hintaan. STV sitoutuu tiedottamaan käyttäjälle tällaisien kolmansien osapuolien muutoksista aiheutuvat palvelu- ja hinnastomuutokset mahdollisuuksien mukaan kohtuullisessa ajassa etukäteen Palvelun käyttöliittymässä. Käyttäjä on kuitenkin tietoinen, että STV:n Palvelun toimivuus voi olla riippuvainen tällaisten kolmansien tahojen tekemistä muutoksista ja päätöksistä, ja niistä johtuvat muutokset tulevat voimaan välittömästi.

4. Palveluntarjoajan yleiset velvollisuudet
STV sitoutuu toimittamaan Palvelut työnantajalle ja muille käyttäjille asiantuntevasti, ammattitaitoisesti ja voimassaolevan palvelukuvauksen mukaisesti. STV ei kuitenkaan vastaa siitä, että Palvelu on keskeytymätöntä tai virheetöntä. Mikäli Palvelussa esiintyy poikkeamia, käyttäjän tulee ilmoittaa tästä STV:lle viipymättä kirjallisesti. STV:n tulee ilman aiheetonta viivytystä saattaa Palvelu sovitun mukaiseksi.

5. Kerättävät henkilötiedot
Työnantaja voi tallentaa Palveluun omien työntekijöidensä ammattipätevyystietoja ja niiden voimassaoloa koskevia tietoja sekä muita Palvelun edellyttämiä tietoja. Ammattipätevyyksiä myöntävät tahot voivat myös luovuttaa suoraan Taitorekisteriin työntekijän ammattipätevyystietoja tai vahvistaa niitä oikeaksi silloin, kun työntekijä on antanut suostumuksesta kyseisen ammattipätevyyden merkitsemiseksi Taitorekisteriin. STV on Taitorekisterin rekisterinpitäjä. STV käsittelee Taitorekisteriin tallennettuja henkilötietoja Palvelun tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.

6. Työnantajan antama valtuutus palveluntarjoajalle
Luomalla käyttäjätunnukset Palveluun ja hyväksyessään nämä käyttöehdot työnantaja valtuuttaa STV:n:

 • tarkistamaan tiettyjen työnantajan antamien ammattipätevyystietojen oikeellisuuden ja voimassaolon yhteistyössä ammattipätevyyksiä myöntävien tai niitä valvovien tahojen kanssa; ja
 • luovuttamaan Taitorekisterissä olevia työntekijän ammattipätevyystietoja muille Palvelun käyttäjille, joilla on voimassaolevien lakien perusteella oikeus tai velvollisuus saada työntekijää koskevia ammattipätevyystietoja tai joilla on työnantajan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella oikeus tarkastaa työnantajan työntekijöiden ammattipätevyystietoja.
 • luovuttamaan henkilörekisterissä olevia tietoja yksittäisen kyselyn tai massaluovutuspyynnön perusteella suomalaisille viranomaisille, joiden tehtävänä on tilaajavastuulain tai työsuojelua, työturvallisuutta tai verotusta koskevan lainsäädännön toimeenpano ja valvonta sekä harmaan talouden torjunta.

Työnantajan vastuulla on varmistaa, että sillä on oikeus:

 • rekisteröidä Taitorekisteripalvelussa uusia ammattipätevyystietoja työntekijälleen; ja
 • julkaista ja luovuttaa työntekijän ammattipätevyystietoja Palvelussa Palvelun muille käyttäjille.

7. Käyttäjän oikeus käyttää palvelua ja sen sisältämää materiaalia
Työnantaja saa oikeuden käyttää Palvelua näiden erityisehtojen ja Palvelun tietosuojaselosteen mukaisesti omassa sisäisessä käytössään.

Muilla käyttäjillä on oikeus käsitellä toisen työnantajan työntekijöiden ammattipätevyystietoja seuraavissa
käyttötarkoituksissa:

 • Työturvallisuuslaissa edellytetyn työmaaperehdytyksen ja muiden pääurakoitsijalta tai päätoteuttajalta työturvallisuuden edistämiseksi ja varmistamiseksi vaadittujen toimien toteuttamiseksi ja muiden lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi
 • Työmaalle tai työkohteeseen perehdytettävän työntekijän ammattipätevyyksien tarkastamiseksi
 • Työtehtävän edellyttämän pätevyyden voimassaolon tarkastamiseksi
 • Työturvallisuusmääräysten mukaisen toiminnan varmistamiseksi
 • Työmaan tai muun työkohteen työnjohtotarkoituksissa
 • Käyttäjän oman laatu-, toiminta- tai vastaavan järjestelmän mukaisen toiminnan
  varmistamiseksi
 • Käyttäjän työmaalla tai muussa työkohteessa toimivien urakoitsijoiden tai itsenäisten
  ammatinharjoittajien toiminnan sopimustenmukaisuuden varmistamiseksi

Käyttäjällä on oikeus tallentaa Palvelussa olevaa materiaalia hallinnassa oleviin tietojärjestelmiin sekä oikeus tulostaa ja kopioida tällaista materiaalia ainoastaan yllämainituissa käyttötarkoituksissa. Käyttäjän tulee huomioida Palvelusta saatavan materiaalin käsittelyssä voimassa olevan tietosuojalainsäädännön asettamat velvoitteet. Käyttäjä ei ole oikeutettu muuten luovuttamaan Palvelun kautta saatua materiaalia kolmannelle eikä saattamaan sen sisältöä tai sen osaa yleisön saataviin levittämällä, välittämällä, esittämällä tai näyttämällä sitä julkisesti, jollei STV tai muu oikeudenhaltija ole ennalta antanut siihen kirjallista suostumusta. Käyttäjä ei ole oikeutettu valmistamaan tai valmistuttamaan Palvelun sisällöstä tai sen tietokannoista kappaleita (kopioita).
STV:lla on oikeus estää Palvelun käyttö, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että Palvelua käytetään sen tarkoituksen vastaisesti tai voimassaolevan lain vastaisesti. Käyttäjä on velvollinen korvaamaan näiden erityisehtojen ja STV:n yleisten käyttöehtojen, Palvelun käyttöä koskevan sopimuksen tai lain vastaisen käytön aiheuttamat vahingot.

8. Palveluntarjoajan oikeus käsitellä ja luovuttaa tietoja
STV käsittelee Palveluun tallennettuja tietoja ainoastaan Palvelun tarjoamiseksi käyttäjille. STV:lla ei ole oikeutta käyttää Palveluun tallennettuja tietoja muutoin kuin näissä erityisehdoissa ja tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla. STV:lla on oikeus luovuttaa Taitorekisteriin tallennettuja tietoja muille käyttäjille ja kolmansille näissä erityisehdoissa ja tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.
STV:lla on myös oikeus luovuttaa Palveluun tallennettuja tietoja lakisääteisten velvoitteidensa täyttämiseksi ja viranomaisen lakiin perustuvan pyynnön nojalla ilman työnantajan tai muun käyttäjän suostumusta. STV:lla on niin ikään oikeus yhdistää Palveluun tallennettuja tietoja uuteen, samasta työntekijästä muussa yhteydessä Palveluun tallennettuun tietoon (esim. erityistyöluvat) siinä laajuudessa kuin se liittyy käyttäjällä työnantajana, tilaajana tai muussa roolissa olevaan rakennusalan tai muuhun lainsäädäntöön perustuvaan velvollisuuteen tarkastaa työntekijää koskevia tietoja.

9. Hinnat ja maksuehdot
STV veloittaa Palvelun käytöstä kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaiset maksut. Maksuehto kaikille laskuille on 14 päivää laskun päivämäärästä ja viivästyskorko on korkolain mukainen.

10. Palvelun irtisanominen
Kumpi tahansa osapuoli voi irtisanoa Taitorekisteri-palvelua koskevan sopimuksen 30 päivän irtisanomisajalla. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti toiselle osapuolelle. Työnantajan pääkäyttäjä voi myös irtisanoa sopimuksen Palvelun verkkosivuilla. Kumpi tahansa osapuoli voi irtisanoa sopimuksen päättymään välittömästi ilman irtisanomisaikaa toisen osapuolen olennaisen sopimusrikkomuksen vuoksi. Kuitenkin, jos sopimusrikkomus on korjattavissa, edellytyksenä on, että rikkonut osapuoli ei ole korjannut sopimusrikkomustaan 30 päivän sisällä toisen osapuolen kirjallisesta vaatimuksesta. Sopimuksen päättyessä
STV:lla ei ole velvollisuutta palauttaa mitään maksettuja palvelumaksuja. Sopimuksen päättyessä työnantajan käyttöoikeus Taitorekisteriin päättyy.


Valvoja-palvelun erityisehdot

Versio 25.4.2018
1. Yleistä
Näitä ehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jatkossa ”STV”) tarjoamaan Valvojapalveluun. Nämä Valvoja-palvelun erityisehdot täydentävät STV:n yleisiä käyttöehtoja ja henkilötietojen käsittelyä koskevia erityisehtoja. Mikäli nämä Valvoja-palvelun erityisehdot ja STV:n yleiset käyttöehdot ja muut erityisehdot ovat ristiriidassa keskenään, sovelletaan ensisijaisesti näitä Valvoja-palvelun erityisehtoja. Valvoja-palvelu on y-tunnuskohtainen eli yhtä käyttöoikeutta ei voi jakaa konserniyhtiöiden välillä, ellei käyttäjä ole tehnyt erillistä konsernisopimusta. Kunkin yksittäisen y-tunnuksella yksilöitävän organisaation sisällä tapahtuvaa käyttöä ei ole kuitenkaan rajoitettu käyttäjämäärän osalta.

2. Henkilötietojen käsittely
Valvoja-palvelun käytön yhteydessä käyttäjälle muodostuu Palveluun oma valvottujen yritysten lista, jonka rekisterinpitäjä on käyttäjä. STV käsittelee käyttäjän valvontalistalle tallennettuja henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun henkilötietojen käsittelijänä näissä erityisehdoissa ja henkilötietojen käsittelyä koskevissa erityisehdoissa sovitulla tavalla. Valvontalistalla olevat rekisteröidyt ovat käyttäjän valvontalistalla seuraamien yritysten ja yhteisöjen kaupparekisteriin merkittyjä vastuuhenkilöitä.

Henkilötietotyypit:

Kaupparekisteriotteella ilmoitetut henkilötiedot sisältäen

 • nimi, syntymäaika, kansalaisuus,
  kotipaikka, vastuuasema

Käyttäjä voi lisätä ja poistaa yrityksiä omalta valvontalistaltaan. Kun yritys poistetaan valvontalistalta, Palvelu ei enää kerää uusia raportteja kyseisestä yrityksestä, mutta aiemmin kerätyt raportit pysyvät edelleen saatavilla. Käyttäjän pyynnöstä STV poistaa käyttäjän valvontalistalta sellaisten yritysten raportit, joita käyttäjä ei enää tarvitse. Tilaajavastuulain 5 §:n mukainen vähimmäissäilytysaika tilaajan hankkimille selvityksille on kaksi vuotta siitä, kun sopimusta koskeva työ on päättynyt.

3. Maksut
Käyttäjä voi saada Valvoja-palvelun käyttöoikeuden maksutta 30 päivän ajaksi. Ilmainen 30 päivän koejakso alkaa siitä ajankohdasta, kun käyttäjä aktivoi Valvoja-palvelun käyttöönsä palvelun käyttöliittymän kautta. Valvojan-palvelun aktivoinnilla käyttäjä hyväksyy nämä Valvoja-palvelun käyttöehdot. 30 päivän koejakson jälkeen Valvoja-palvelu muuttuu maksulliseksi ja palvelun hinta määräytyy koejaksolla käyttämän tason mukaan. Valvoja-palvelun hinnasto on aina saatavilla täällä: https://www.tilaajavastuu.fi/fi/palvelumme/hinnasto/#Valvoja. Valvoja-palvelusta veloitettavat maksut riippuvat siitä, kuinka monta yritystä (ts. y-tunnusta) käyttäjällä on kulloinkin valvottavana. Mikäli käyttäjä ei halua jatkaa Valvoja-palvelun käyttöä ilmaisen 30 päivän koejakson jälkeen, käyttäjän tulee irtisanoa palvelu 30 päivän koejakson lopussa. Ilmaisen 30 päivän koejakson voi
hyödyntää vain kerran. Hinnastossa mainittu aloitusmaksu veloitetaan käyttäjän jatkaessa palvelun käyttöä ilmaisen
koejakson jälkeen sekä käyttäjän siirtyessä y-tunnusten määrässä suuremmalle tasolle (esim. S -> M). Kun käyttäjä siirtyy suuremmalle tasolle, käyttäjä on velvollinen maksamaan aiemman kategorian ja uuden kategorian aloitusmaksujen erotuksen. Jos seurattavien y-tunnusten määrä vähenee, STV ei ole velvollinen hyvittämään tai palauttamaan aloitusmaksuja.
Vuosimaksu määräytyy kunkin kalenterivuoden valvottujen y-tunnusten maksimimäärän mukaan.
Vuosimaksun laskutuskausi on 12 kuukautta koejakson päättymistä seuraavasta päivästä alkaen.
Vuosimaksu laskutetaan aina laskutuskauden alussa. Osa Raportti-palvelun kautta saatavista raporteista ovat maksullisia Raportti-palvelun käyttöehdoissa kuvatulla tavalla.

4. Suosittelutehdas
STV voi toteuttaa vuosittain käyttäjälle maksuttomia suosittelukampanjoita, jossa käyttäjä voi suositella yhteistyökumppaneilleen Luotettava Kumppani -ohjelmaan liittymistä. STV laatii suosittelukampanjaa varten suosittelukirjepohjat, pyytää käyttäjän hyväksyntää suosittelukirjeelle ja käyttäjän hyväksyessä suosittelukirjeen lähettämisen, STV lähettää sähköpostitse tai postitse
suosittelukirjeen sellaisille käyttäjän yhteistyökumppaneille, jotka eivät ole vielä liittyneet Luotettava Kumppani-ohjelmaan. Suosittelukampanjat toteutetaan STV:n kulloinkin päättämällä tavalla ja ne voivat sisältää markkinointiviestintää postitse, sähköpostitse tai puhelimitse.

5. Luottoluokitustiedot
Valvoja-palvelussa voidaan näyttää valvotun yrityksen luottokelpoisuutta kuvaavana tietona Bisnode Finland Oy:n (”Bisnode”) luottoluokitusjärjestelmän mukaista luottoluokitusta. STV päivittää palvelussa näytetyt luottoluokitustiedot vähintään kerran viikossa. Bisnoden tarjoama luottoluokitustieto sisältyy automaattisesti sellaisiin Valvoja-palvelua koskeviin tilauksiin, joissa
hinnoittelu perustuu valvottavien y-tunnusten määrään (hintaryhmät XS-L). Luottoluokitustieto on saatavilla lisämaksullisena valinnaisena palveluna sellaisiin Valvoja-tilauksiin, joissa valvottujen ytunnusten määrä on rajoittamaton. Palveluun voidaan lisätä linkki Bisnoden palveluihin, jota kautta käyttäjä voi ostaa maksullisena palveluna tarkempia Bisnoden luottotieto- ja taloustietoraportteja. Ostotapahtuman yhteydessä käyttäjä siirtyy Bisnoden verkkosivuille ja ostaa palvelun suoraan Bisnodelta.
STV ei vastaa miltään osin Bisnoden tarjoamista luottotieto- ja yritystietopalvelusta, sen saatavuudesta tai sen kautta tarjotuista sisällöistä.

6. Voimassaolo
Valvoja-palvelua koskeva sopimus on voimassa toistaiseksi. Käyttäjällä on oikeus irtisanoa Valvoja-palvelu kirjallisesti tai käyttöliittymän kautta. Sopimus päättyy tällöin välittömästi. Ilmainen 30 päivän koejakso päättyy koejakson viimeisenä päivänä, jos sopimus on irtisanottu. STV:lla on oikeus irtisanoa tämä Valvoja-palvelua koskeva sopimus 30 päivän irtisanomisajalla. Ennen Valvoja-palvelun irtisanomista ja sopimuksen päättymistä käyttäjän tulee tallentaa haluamansa raportit omaan, palvelun ulkopuoliseen arkistoonsa. Sopimuksen päätyttyä käyttäjän hakemat raportit poistuvat pysyvästi palvelusta. STV ei ole velvollinen säilyttämään mitään käyttäjän Valvoja-palvelun käyttöaikana palveluun tallentamaa materiaalia. STV:llä ei ole
velvollisuutta miltään osin palauttaa maksettua vuosimaksua, jos käyttäjä irtisanoo Valvojapalvelun päättymään ennen maksetun laskutuskauden loppua.

7. Muut ehdot
Selvyyden vuoksi todetaan, että STV toimii ainoastaan STV:n palveluissa listattujen yritysten tietojen välittäjänä ja eikä näin ollen vastaa mistään Valvoja-palvelun ja siihen liittyvien muiden palveluiden virheistä tai keskeytyksistä, palveluiden sisältämien tietojen virheellisyyksistä tai puutteellisuuksista taikka niiden takia aiheutuvista mahdollisista suorista tai epäsuorista
vahingoista. STV varaa oikeuden muuttaa Valvoja-palvelun ehtoja ja hinnoittelua tiedottamalla muutoksista 30 päivää etukäteen palvelun käyttöliittymässä. Käyttäjä hyväksyy muutokset jatkamalla palvelun käyttöä.
Käyttäjällä on aina oikeus näyttää Valvoja-palvelun tietoja viranomaisille sekä oikeus antaa viranomaisten käyttää Valvoja-palvelua viranomaistarkastuksen yhteydessä. STV ei ole velvollinen avustamaan käyttäjää tällaisissa viranomaistarkastuksissa ilman eri korvausta.