Zeckit -palvelun käyttöehdot

Viimeksi päivitetty 24.10.2016

 

1. Sopijapuolet ja sopimuksen synty
Näitä Suomen Tilaajavastuu Oy:n käyttöehtoja (”Sopimus”) sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n, Y-tunnus 2327327-1 (“jatkossa ST”) käyttäjälle toimittamaan Zeckit -palveluun (jatkossa “Palvelu”). Sopimuksen osapuolet ovat ST ja Palvelua käyttävä yksityinen henkilö (“Käyttäjä”), yhdessä (”Osapuolet”).
Sopimus Palvelun käyttämisestä syntyy, kun Käyttäjä hyväksyy tämän Sopimuksen Palveluun rekisteröitymisen tai käyttämisen yhteydessä.
Tätä Sopimusta sovelletaan, ellei ST:n ja Käyttäjän välillä ole kirjallisesti toisin sovittu.

 

2. Rekisteröityminen

2.1 Zeckit -palveluun rekisteröityminen
Yritysten arvioiminen Palvelussa edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröitymisen yhteydessä ja Palvelua käyttäessään Käyttäjän on ilmoitettava ST:n pyytämät tiedot. Käyttäjä sitoutuu olemaan esiintymättä toisena luonnollisena henkilönä tai tällaisen edustajana sekä olemaan antamatta väärää kuvaa suhteestaan toiseen luonnolliseen henkilöön.
Ensisijaisesti luonnollisella henkilöllä on oikeus rekisteröityä Käyttäjäksi. Myös yrityskäyttäjä tai yhdistys voi rekisteröityä Palvelun käyttäjäksi.

2.2 Käyttäjän tunnistautuminen
Palvelun käyttäminen voi edellyttää tunnistautumista, joka voi tapahtua käyttäjätunnuksella, salasanalla, IP-osoitteella, kolmannen palveluntarjoajan tunnistautumisella tai useamman edellä mainitun yhdistelmällä tai muulla tavalla.
Käyttäjän on säilytettävä käyttäjätunnuksensa ja salasanansa tai muu vastaava tunnistautumistietonsa (“Tunnistautumistieto”) huolellisesti siten, että ne eivät joudu kolmannen osapuolen tietoon ilman Käyttäjän suostumusta. Käyttäjä vastaa kaikista hänen Tunnistautumistiedoillaan tehdyistä toimista, laiminlyönneistä ja muusta käytöstä, oli sitten kyse Tunnistautumistietojen oikeutetusta tai oikeudettomasta käytöstä.
Mikäli Tunnistautumistiedot ovat joutuneet kolmannen osapuolen tietoon ilman Käyttäjän suostumusta, Käyttäjän on välittömästi muutettava Tunnistautumistietonsa ja ilmoitettava asiasta ST:lle.

 

3. Zeckit –palvelussa olevat palvelut
Palvelun sisälle voi kuulua tai Palvelun kautta Käyttäjällä voi olla pääsy ST:n yhteistyökumppaneiden (”Kumppanit”) tarjoamiin palveluihin. Kunkin Kumppanin tarjoamat palvelut tarjotaan kyseisen Kumppanin, nimissä ja vastuulla ja kyseisen Kumppanin soveltuvien palveluehtojen ja -tietojen mukaisesti. Jos Kumppani tallentaa henkilötietoja, on tällaisten tietojen rekisterinpitäjä kyseinen Kumppani ja Kumppani käsittelee tietoja palvelunsa rekisteriselosteesta ilmenevien periaatteiden mukaisesti.
ST voi lisätä ja muuttaa Palvelua, Palvelun osia ja toiminnallisuuksia sekä poistaa niitä käytöstä tilapäisesti tai pysyvästi oman harkintansa mukaan.
Palvelukuvauksissa, esittelylehtisissä tai muussa markkinointimateriaalissa esitetyt tiedot eivät sido ST:tä.

 

4. Zeckit -palvelun aineisto
ST vastaa ainoastaan Palveluun itse tuottamansa aineiston sisällöstä (asiakastarinat, blogikirjoitukset tms.), johon pidätetään kaikki oikeudet näiden Käyttöehtojen mukaisesti. Palvelusta saatavien Zeckit-selvitysen tiedot perustuvat tietotolähteistä saatuihin tietohin ja niiden pohjalta tehtyyn tulkintaan.
ST ei vastaa Palvelun muusta sisällöstä eikä muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä, kuten käyttäjien tekemistä arvioista. ST ei valvo, tarkista tai seulo Palveluun annettuja Käyttäjien arvioita, eikä ST vastaa näiden arvioiden saatavuudesta taikka lainvastaisesta tai loukkaavasta sisällöstä.
Käyttäjä vastaa arvioista, jotka Käyttäjä tekee Palvelussa. Käyttäjä vastaa siitä, että Käyttäjän tekemät arviot eivät loukkaa kunniaa, yksityisyyttä, hyvää tapaa, lakia tai viranomaisten määräyksiä. Jos ST, viranomainen tai kolmas osapuoli toteaa tai epäilee, että Palveluun on toimitettu tällaisia arvioita, ST:llä on oikeus poistaa tällainen arvio ja estää sen Käyttäjän Palvelun käyttö Käyttäjää kuulematta ilman ennakkovaroitusta joka tällaisia arvioita on antanut. ST ei vastaa toisten käyttäjien Palveluun antamien arvioiden Käyttäjälle aiheuttamista vahingoista tai menetyksistä.
Käyttäjä myöntää ST:lle maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, peruuttamattoman ja maksuista vapaan oikeuden valmistaa arvioista koosteita, tilastoja jne. sekä julkaista ja saattaa arviot yleisön saataville Palvelussa sekä ST:n ja sen konserniyhtiöiden (Suomen Tilaajavastuu Oy ja sen konserniyhtiöt yhdessä ”Konserniyhtiöt”) palveluissa, sekä kaikilla muilla tavoilla ja menetelmillä käyttää ja hyödyntää arvioita sanottujen palveluiden ja niiden markkinoinnin yhteydessä. ST voi tehdä arvioihin muutoksia siinä määrin kuin edellä myönnetyn oikeuden hyödyntäminen edellyttää. ST voi siirtää tässä sille myönnetyt oikeudet eteenpäin tai myöntää niihin käyttöoikeuksia Konserniyhtiöille, Kumppaneille tai muille kolmansille osapuolille. Käyttäjä myöntää ST:lle oikeudet arviointeihin korvauksetta.

 

5. Yksityisyys ja evästeet

5.1 Henkilötietojen tallentaminen ja käsittely
ST käsittelee Käyttäjien rekisteröitymisen yhteydessä antamia ja myöhemmin kerättyjä henkilötietoja Palvelun rekisteriselosteen sekä kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

5.2 Evästeet
Palvelun käytön yhteydessä ST hyödyntää evästeitä. Tarkemmat tiedot evästeiden käytöstä löytyy Palvelun rekisteriselosteesta.

 

6. Zeckit -palvelun käyttö
Palvelua on käytettävä näiden käyttöehtojen mukaisesti sekä aina siten, että käytöstä ei aiheudu häiriötä muille käyttäjille, ST.lle, ST:n yhteistyökumppaneille tai kolmansille osapuolille. Palvelua ei saa käyttää lain tai hyvän tavan vastaisesti. Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua vain Palvelun nimenomaisesti sallittuihin tarkoituksiin. Mikäli Osapuolten välillä on erimielisyys Palvelun toteutuneen tai aiotun käytön tarkoituksesta, määrittää ST käytön luonteen omassa harkinnassaan.
Käyttäjä saa käyttää Palvelua vain omaan henkilökohtaiseen käyttöönsä. Käyttäjä ei saa ilman ST:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa käyttää Palvelun sisältöä Palvelun kanssa samanlaisen palvelun kehittämiseen, tuottamiseen tai markkinoille saattamiseen, jälleenmyydä Palvelun sisältöä kolmannelle osapuolelle tai käyttää Palvelua tai sen sisältöä mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen. Lisäksi Käyttäjä sitoutuu olemaan ottamatta yhteyttä kehenkään Palvelun käyttäjään kaupallisessa tai muussa elinkeinon harjoittamisen tarkoituksessa.
Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Palvelua tai Palvelun sisältöä minkään oman palvelunsa osana ilman ST:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Käyttäjällä ei myöskään ole oikeutta kopioida, siirtää, luovuttaa tai saattaa yleisön saataviin, muutettuna tai muuttamattomana, Palvelun sisältöä muutoin kuin tämän Sopimuksen tai lain niin salliessa. Käyttäjällä ei ole oikeutta ilman ST:n etukäteistä kirjallista suostumusta siirtää Palvelun sisällön tähän Sopimukseen perustuvaa käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle. Käyttäjällä ei ole oikeutta muokata Palveluun liittyvää lähdekoodia tai hyödyntää Palvelun lähdekoodin muotoa.
ST pyrkii huolehtimaan siitä, että Palvelu täyttää kohtuulliset tietoturvallisuusvaatimukset. Käyttäjä on tietoinen siitä, että internet toimintaympäristönä saattaa aiheuttaa Palvelun toimivuuteen puutteita, ja että tietoturvallisuus muodostaa riskin tietojärjestelmissä. Käyttäjä vastaa itse oman tietokoneensa, tietojärjestelmän tai muun vastaavan laitteen suojauksesta. ST ei vastaa Palvelun tietoturvallisuuden puutteiden eikä tietoturvariskien kuten tietokonevirusten Käyttäjälle aiheuttamista vahingoista, menetyksistä tai kuluista.

 

7. Zeckit -palvelun saatavillaolo
ST ei takaa palveluiden jatkuvaa saatavuutta, mutta pyrkii siihen, että palvelut ovat käytettävissä ilman keskeytyksiä. ST:llä on oikeus muuttaa palveluiden sisältöä, toimintaa ja käyttöehtoja palveluiden kehittämiseksi tai muusta ST:n katsomasta perustellusta syystä. Selvyyden vuoksi todetaan, että ST:llä on aina oikeus keskeyttää kyseessä oleva palvelu sen muutoksen, uudistuksen tai palveluun liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen internetsivulla, mikäli se on mahdollista.
Käyttäjä on tietoinen, että ST:sta riippumattomat kolmannet osapuolet (esim. pankit, vakuutusyhtiöt ja viranomaiset) voivat tehdä omiin palveluihinsa ja palveluhinnastoihinsa muutoksia, joilla saattaa olla vaikutuksia ST:n tarjoaman palvelun sisältöön, toteutukseen ja hintaan. ST sitoutuu tiedottamaan käyttäjälle tällaisien kolmansien osapuolien muutoksista aiheutuvat palvelu- ja hinnastomuutokset mahdollisuuksien mukaan kohtuullisessa ajassa etukäteen.
Käyttäjä on kuitenkin tietoinen, että ST:n tarjoaman palvelun toimivuus voi olla riippuvainen tällaisten kolmansien tahojen tekemistä muutoksista ja päätöksistä, ja niistä johtuvat muutokset tulevat voimaan välittömästi.
ST pyrkii korjaamaan Palvelun virheet kohtuullisessa ajassa siitä, kun ST on saanut tiedot virheistä. Palvelu toimitetaan sen sisältöisenä ja niillä toiminnallisuuksilla ja ominaisuuksilla kuin se kulloinkin on saatavilla.
ST:n vastuu Palvelun keskeytyksistä, virheistä ja puutteista rajoittuu tässä kohdassa 8 sanottuun, eikä ST vastaa muilta osin Käyttäjälle keskeytyksestä, virheistä tai puutteista, tai arvion menetyksestä tai korruptoitumisesta, Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuneista vahingoista, kuluista tai menetyksistä.

 

8. Immateriaalioikeudet
ST pidättää itsellään täydelliset omistus-, tekijän- ja muut immateriaalioikeudet Palvelussa luovuttamiinsa tietoihin ja palveluihin sekä kaikkeen ST:n omiin järjestelmiin, tietoihin ja palveluihin liittyvään kirjalliseen materiaaliin ja muuhun aineistoon. Oikeudet Palvelussa käytettyihin rekisteröityihin ja rekisteröimättömiin tavaramerkkeihin ja Palvelussa saatavilla olevaan sisältöön, kuuluvat ST:lle, tai Kumppaneille. Ne saavat suojaa soveltuvan immateriaalioikeuslainsäädännön ja kansainvälisten immateriaalioikeuksia koskevien sopimusten nojalla.

 

9. Voimassaolo ja päättyminen

9.1 Sopimuksen voimassaolo
Tämä Sopimus on voimassa toistaiseksi ja se pysyy voimassa niin kauan, kuin ST tarjoaa Palvelua ja Käyttäjä käyttää sitä. Sopimuksen päättyminen ei vapauta Käyttäjää velvollisuuksista, jotka ovat syntyneet ennen Sopimuksen päättymistä (esimerkiksi velvollisuus maksaa maksullisten Palveluiden hinnat).

9.2 Palvelun päättyminen
Jos Käyttäjä rikkoo tätä Sopimusta, ST voi estää Käyttäjän Palvelun käytön tai poistaa Käyttäjän arvioinnin ilman varoitusta.
ST voi lopettaa Palvelun tarjoamisen tai sulkea Käyttäjän Palvelusta kokonaan tai tilapäisesti milloin tahansa perustellusta syystä ilman korvausvelvollisuutta. Edellä tarkoitettu perusteltu syy voi muiden ohella olla yksi tai useampi seuraavista:
– Käyttäjä on aiheuttanut häiriötä televerkolle, teleliikenteelle, toisille käyttäjille, kolmansille osapuolille tai käyttää epäkuntoisia tai yhteen sopimattomia laitteita tai ohjelmistoja;
– Käyttäjä rikkoo lakia tai käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen vastaisesti;
– Käyttäjä huomautuksesta huolimatta rikkoo olennaisesti voimassa olevien Käyttöehtojen mukaisia velvoitteitaan.
Käyttäjä voi itse lopettaa Palvelun käyttämisen milloin tahansa. Mikäli ST on kohdan 4 perusteella alkanut hyödyntää Käyttäjän antamia arvioita ennen kuin Käyttäjä on poistanut arviot Palvelusta, ST voi hyödyntää arvioita myös poiston jälkeen näiden Käyttöehtojen mukaisesti.

 

10. Vastuut

10.1 Vastuunrajoitukset
ST ei vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle
– tietolähteiden mahdollisista virheistä
– palveluiden mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista
– palveluiden sisältämien tietojen oikeellisuudesta, ajantasaisuudesta taikka tietojen käytöstä tai
tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista
-palveluiden soveltuvuudesta ja sopivuudesta käyttäjän suunnittelemaan tarkoitukseen
– palveluiden keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta
– palveluissa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä eikä tietoliikenneyhteyksien tai Internet-verkon mahdollisista toimintakatkoista taikka niiden aiheuttamista palveluihin sisältyvän tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista.

ST ei korvaa välillisiä tai välittömiä vahinkoja taikka vahinkoja, joita ST ei ole voinut kohtuudella ennakoida. ST ei myöskään korvaa Käyttäjän, Kumppanin tai muun kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista johtuvia vahinkoja eikä ST:stä riippumattomasta syystä aiheutuvia vahinkoja. Vastuunrajoitus ei koske tilanteita joissa vahinko johtuu tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta.

10.2 Käyttäjän vastuu
Käyttäjä vastaa omasta toiminnastaan. Jos Käyttäjä rikkoo Sopimusta, hän on velvollinen korvaamaan aiheutuneet vahingot ST:lle. Edellä sanottua rajoittamatta, jos Käyttäjä liittää Palveluun viallisia tai häiriötä aiheuttavia laitteita, määrityksiä tai ohjelmistoja tai jos Käyttäjän ilmoittama vika aiheutuu Käyttäjän hallinnassa olevista laitteista, teleyhteyksistä, määrityksistä tai ohjelmistoista, Käyttäjä on velvollinen korvaamaan kaikki ST:lle mahdolliset siitä aiheutuvat vahingot, menetykset ja kulut, mukaan lukien rajoituksetta vikojen etsimisestä aiheutuneet kustannukset.

 

11. Sopimuksen siirtäminen
Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman ST:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.
ST:llä on oikeus ilman Käyttäjän suostumusta tai Käyttäjälle tehtävää ilmoitusta siirtää Sopimus kokonaan tai osittain konsernin sisällä toiselle yritykselle tai kolmannelle osapuolelle, jolle Sopimuksen tarkoittama liiketoiminta siirtyy. ST:llä on lisäksi oikeus siirtää Sopimukseen mahdollisesti perustuvat saatavansa kolmannelle.
ST:n Kumppaneiden tai muiden kolmansien osapuolten käyttämistä Palvelun kehittämisessä tai tarjoamisessa ei katsota Sopimuksen siirtämiseksi.

 

12. Ylivoimainen este
Osapuoli vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa vahingonkorvausta, jos sopimusvelvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä (force majeure) pidetään sotaa, pakko-ottoa tai takavarikkoa julkiseen tarpeeseen, tuonti- ja vientikieltoa, työtaistelutoimenpiteitä, luonnonilmiöitä (kuten ukonilmaa, myrskyä ja tulvaa), tulta, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli- tms. vahinkoa, vesivahinkoa, sähköverkosta tulevaa ylijännitettä, energian tai muun olennaisen raaka-aineen toimituksen keskeytystä, kolmannelta osapuolelta hankittujen tai kolmannen osapuolen hallussa olevien teleyhteyksien, Internet-yhteyksien tai laitteiden viallisuutta tai toimituksen viivästymistä, taikka sellaista kolmannesta osapuolesta johtuvaa seikkaa, joka on osapuolista riippumaton, tai muuta syytä, jota Osapuoli ei ole Sopimusta tehdessään kohtuudella voinut ottaa huomioon eikä voi estää tai voittaa sen vaikutusta. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan lisäksi tässä kohdassa mainituista seikoista johtuvat alihankkijan toimituksissa olevat virheet tai viivästykset.
Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy jostakin edellisessä kappaleessa mainitusta syystä, sopimusvelvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin paljon kuin kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena.

 

13. Sopimuksen muuttaminen
ST voi muuttaa tätä Sopimusta ilmoittamalla muutoksesta Palvelun internet-sivustolla. Muutettua Sopimusta sovelletaan siitä ajankohdasta alkaen, jonka ST toteaa muutosta koskevassa ilmoituksessaan. Mikäli Käyttäjä ei halua noudattaa muuttunutta Sopimusta, hänen on lopetettava Palvelun käyttö.

 

14. Riitojen ratkaisu ja sovellettava laki
Palveluun ja Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännökset.
Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti Osapuolten välisin neuvotteluin 1 kk:n kuluessa. Mikäli neuvotteluissa ei saavuteta yksimielisyyttä, ratkaistaan riidat lopullisesti Helsingin käräjäoikeudessa.

 

15. Käyttöehtojen voimassaolo
Nämä Käyttöehdot tulevat voimaan 01.12.2015 ja ovat voimassa toistaiseksi.