Zeckit -palvelun käyttöehdot

Viimeksi päivitetty 12.6.2018

 

 1. 1. Sopijapuolet ja sopimuksen synty
  Näitä Zeckit-palvelun käyttöehtoja (”Sopimus”) sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n, Y-tunnus 2327327-1 (”jatkossa STV”) tarjoaman Zeckit -palvelun (jatkossa ”Palvelu”) käyttöön. Sopimuksen osapuolet ovat STV ja Palvelua käyttävä yksityinen henkilö (”Käyttäjä”), yhdessä (”Osapuolet”). 

Sopimus Palvelun käyttämisestä syntyy, kun Käyttäjä hyväksyy tämän Sopimuksen Palveluun rekisteröitymisen tai käyttämisen yhteydessä.

Tätä Sopimusta sovelletaan, ellei STV:n ja Käyttäjän välillä ole kirjallisesti toisin sovittu.

 

 1. 2. Rekisteröityminen

  2.1 Zeckit -palveluun rekisteröityminen
  Yritysten arvioiminen Palvelussa edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröitymisen yhteydessä ja Palvelua käyttäessään Käyttäjän on ilmoitettava STV:n pyytämät tiedot. Käyttäjän tulee antaa rekisteröitymisen yhteydessä oma nimensä. Käyttäjä ei saa käyttää Palvelussa toisen ihmisen nimeä, eikä esiintyä oikeudetta kenenkään toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön edustajana.

Palvelun käyttäjäksi voi rekisteröityä luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö.

 

2.2 Käyttäjän tunnistautuminen
Palvelun käyttäminen voi edellyttää tunnistautumista, joka voi tapahtua käyttäjätunnuksella, salasanalla, IP-osoitteella, kolmannen palveluntarjoajan tunnistautumisella tai useamman edellä mainitun yhdistelmällä tai muulla tavalla. 
Käyttäjän on säilytettävä käyttäjätunnuksensa ja salasanansa tai muu vastaava tunnistautumistietonsa (”Tunnistautumistieto”) huolellisesti siten, että ne eivät joudu kolmannen osapuolen tietoon. Käyttäjä vastaa kaikista hänen Tunnistautumistiedoillaan tehdyistä toimista, laiminlyönneistä ja muusta käytöstä, oli sitten kyse Tunnistautumistietojen oikeutetusta tai oikeudettomasta käytöstä.

Mikäli Tunnistautumistiedot ovat joutuneet kolmannen osapuolen tietoon, Käyttäjän on välittömästi muutettava Tunnistautumistietonsa ja ilmoitettava asiasta STV:lle.

 

 1. 3. Zeckit –palvelussa olevat palvelut
  Palvelun sisälle voi kuulua tai Palvelun kautta Käyttäjällä voi olla pääsy STV:n yhteistyökumppaneiden (”Kumppanit”) tarjoamiin palveluihin. Kunkin Kumppanin tarjoamat palvelut tarjotaan kyseisen Kumppanin, nimissä ja vastuulla ja kyseisen Kumppanin soveltuvien palveluehtojen ja -tietojen mukaisesti. Jos Kumppani tallentaa henkilötietoja, on tällaisten tietojen rekisterinpitäjä kyseinen Kumppani ja Kumppani käsittelee tietoja palvelunsa tietosuojaselosteesta ilmenevien periaatteiden mukaisesti. 

STV voi lisätä ja muuttaa Palvelua, Palvelun osia ja toiminnallisuuksia sekä poistaa niitä käytöstä tilapäisesti tai pysyvästi oman harkintansa mukaan. 

Palvelukuvauksissa, esittelylehtisissä tai muussa markkinointimateriaalissa esitetyt tiedot eivät sido STV:tä.

 

 1. 4. Zeckit -palvelun aineisto
  STV vastaa ainoastaan Palveluun itse tuottamansa aineiston sisällöstä (asiakastarinat, blogikirjoitukset tms.), johon pidätetään kaikki oikeudet näiden Käyttöehtojen mukaisesti. Palvelusta saatavien Zeckit-selvitysten tiedot perustuvat eri tietolähteistä saatuihin tietohin ja niiden pohjalta tehtyyn koneelliseen tulkintaan.

STV ei vastaa Palvelun muusta sisällöstä eikä muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä, kuten käyttäjien tekemistä arvioista. STV ei valvo, tarkista tai seulo Palveluun annettuja Käyttäjien arvioita, eikä STV vastaa näiden arvioiden saatavuudesta taikka lainvastaisesta tai loukkaavasta sisällöstä. 

Käyttäjä vastaa arvioista, jotka Käyttäjä tekee Palvelussa. Käyttäjä vastaa siitä, että Käyttäjän tekemät arviot eivät loukkaa kunniaa, yksityisyyttä, hyvää tapaa, lakia tai viranomaisten määräyksiä eivätkä sisällä virheellisiä tietoja. Jos STV, viranomainen tai kolmas osapuoli toteaa tai epäilee, että Käyttäjä on tallentanut Palveluun sopimusehtojen vastaisen arvion, STV:llä on oikeus poistaa tällainen arvio ja estää Käyttäjältä Palvelun käyttö Käyttäjää kuulematta ja ilman ennakkovaroitusta. STV ei vastaa toisten käyttäjien Palveluun antamien arvioiden Käyttäjälle aiheuttamista vahingoista tai menetyksistä. 

Käyttäjä myöntää STV:lle maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, peruuttamattoman ja maksuista vapaan oikeuden valmistaa arvioista koosteita, tilastoja jne. sekä julkaista ja saattaa arviot yleisön saataville Palvelussa sekä STV:n ja sen konserniyhtiöiden (Suomen Tilaajavastuu Oy ja sen konserniyhtiöt yhdessä ”Konserniyhtiöt”) palveluissa, sekä kaikilla muilla tavoilla ja menetelmillä käyttää ja hyödyntää arvioita sanottujen palveluiden ja niiden markkinoinnin yhteydessä. STV voi tehdä arvioihin muutoksia siinä määrin kuin edellä myönnetyn oikeuden hyödyntäminen edellyttää. STV voi siirtää tässä sille myönnetyt oikeudet eteenpäin tai myöntää niihin käyttöoikeuksia Konserniyhtiöille, Kumppaneille tai muille kolmansille osapuolille. Käyttäjä myöntää STV:lle oikeudet arviointeihin korvauksetta.

 

 1. 5. Yksityisyys ja evästeet

  5.1 Henkilötietojen tallentaminen ja käsittely
  STV käsittelee Käyttäjien rekisteröitymisen yhteydessä antamia ja myöhemmin kerättyjä henkilötietoja Palvelun tietosuojaselosteen sekä kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

 

5.2 Evästeet
Palvelun käytön yhteydessä STV hyödyntää evästeitä. Tarkemmat tiedot evästeiden käytöstä löytyy Palvelun tietosuojaselosteesta.

 

 1. 6. Zeckit -palvelun käyttö
  Palvelua on käytettävä näiden käyttöehtojen mukaisesti sekä aina siten, että käytöstä ei aiheudu häiriötä muille käyttäjille, STV:lle, STV:n yhteistyökumppaneille tai kolmansille osapuolille. Palvelua ei saa käyttää lain tai hyvän tavan vastaisesti.

 

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua vain Palvelun nimenomaisesti sallittuihin tarkoituksiin. Mikäli Osapuolten välillä on erimielisyys Palvelun toteutuneen tai aiotun käytön tarkoituksesta, määrittää STV käytön luonteen omassa harkinnassaan.

Käyttäjä saa käyttää Palvelua vain omaan henkilökohtaiseen käyttöönsä. Käyttäjä ei saa ilman STV:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa käyttää Palvelun sisältöä Palvelun kanssa samanlaisen palvelun kehittämiseen, tuottamiseen tai markkinoille saattamiseen, jälleenmyydä Palvelun sisältöä kolmannelle osapuolelle tai käyttää Palvelua tai sen sisältöä mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen. Lisäksi Käyttäjä sitoutuu olemaan ottamatta yhteyttä kehenkään Palvelun käyttäjään kaupallisessa tai muussa elinkeinon harjoittamisen tarkoituksessa.

Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Palvelua tai Palvelun sisältöä minkään oman palvelunsa osana ilman STV:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Käyttäjällä ei myöskään ole oikeutta kopioida, siirtää, luovuttaa tai saattaa yleisön saataviin, muutettuna tai muuttamattomana Palvelun sisältöä muutoin kuin tämän Sopimuksen tai lain niin salliessa. Käyttäjällä ei ole oikeutta ilman STV:n etukäteistä kirjallista suostumusta siirtää Palvelun sisällön tähän Sopimukseen perustuvaa käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle. Käyttäjällä ei ole oikeutta muokata Palveluun liittyvää lähdekoodia tai hyödyntää Palvelun lähdekoodin muotoa.

STV pyrkii huolehtimaan siitä, että Palvelu täyttää kohtuulliset tietoturvallisuusvaatimukset. Käyttäjä on tietoinen siitä, että internet toimintaympäristönä saattaa aiheuttaa Palvelun toimivuuteen puutteita, ja että tietoturvallisuus muodostaa riskin tietojärjestelmissä. Käyttäjä vastaa itse oman tietokoneensa, tietojärjestelmän tai muun vastaavan laitteen suojauksesta. STV ei vastaa Palvelun tietoturvallisuuden puutteiden eikä tietoturvariskien kuten tietokonevirusten Käyttäjälle aiheuttamista vahingoista, menetyksistä tai kuluista.

 

 1. 7. Zeckit -palvelun saatavillaolo
  STV ei takaa palveluiden jatkuvaa saatavuutta, mutta pyrkii siihen, että palvelut ovat käytettävissä ilman keskeytyksiä. STV:llä on oikeus muuttaa palveluiden sisältöä, toimintaa ja käyttöehtoja palveluiden kehittämiseksi tai muusta STV:n katsomasta perustellusta syystä. Selvyyden vuoksi todetaan, että STV:llä on aina oikeus keskeyttää kyseessä oleva palvelu sen muutoksen, uudistuksen tai palveluun liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen internetsivulla, mikäli se on mahdollista.
  STV pyrkii korjaamaan Palvelun virheet kohtuullisessa ajassa siitä, kun STV on saanut tiedot virheistä. Palvelu toimitetaan sen sisältöisenä ja niillä toiminnallisuuksilla ja ominaisuuksilla kuin se kulloinkin on saatavilla. 
  STV:n vastuu Palvelun keskeytyksistä, virheistä ja puutteista rajoittuu tässä kohdassa 7 sanottuun, eikä STV vastaa muilta osin Käyttäjälle keskeytyksestä, virheistä tai puutteista, tai arvion menetyksestä tai korruptoitumisesta, Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuneista vahingoista, kuluista tai menetyksistä.

 

 1. 8. Immateriaalioikeudet
  Palvelun ja sen osien sekä Palvelussa tarjolla olevien sisältöjen omistusoikeus, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat yksin STV:lle ja sen lisenssinantajille. Käyttäjällä on oikeus käyttää Palvelua ja sisältöjä vain omaan henkilökohtaiseen käyttöönsä tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti ja vain Sopimuksen voimassaoloajan.

 

 

 1. 9. Voimassaolo ja päättyminen

  9.1 Sopimuksen voimassaolo
  Tämä Sopimus on voimassa toistaiseksi ja se pysyy voimassa niin kauan, kuin STV tarjoaa Palvelua ja Käyttäjä käyttää sitä Sopimuksen ehtojen mukaisesti.

 

9.2 Palvelun päättyminen
Jos Käyttäjä rikkoo tätä Sopimusta, Sopimus ja Käyttäjän käyttöoikeus päättyy automaattisesti ja STV voi estää Käyttäjän Palvelun käytön tai poistaa Käyttäjän arvioinnin ilman ennakkovaroitusta.

STV voi lopettaa Palvelun tarjoamisen tai sulkea Käyttäjän Palvelusta kokonaan tai tilapäisesti milloin tahansa perustellusta syystä ilman korvausvelvollisuutta. Edellä tarkoitettu perusteltu syy voi muiden ohella olla yksi tai useampi seuraavista: 
– Käyttäjä on aiheuttanut häiriötä televerkolle, teleliikenteelle, toisille käyttäjille, kolmansille osapuolille tai käyttää epäkuntoisia tai yhteen sopimattomia laitteita tai ohjelmistoja; 
– Käyttäjä rikkoo lakia tai käyttää Palvelua näiden Sopimuksen vastaisesti; 

Käyttäjä voi itse lopettaa Palvelun käyttämisen milloin tahansa. Käyttäjän antamat arviot jäävät kuitenkin Palveluun, ellei Käyttäjä pyydä kirjallisesti antamiensa arvioiden poistamista.

 

 1. 10. Vastuut

  10.1 Vastuunrajoitukset
  STV ei vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle
  – tietolähteiden mahdollisista virheistä
  – Palveluiden mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista
  – Palveluiden sisältämien tietojen oikeellisuudesta, ajantasaisuudesta taikka tietojen käytöstä taitulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista
  -palveluiden soveltuvuudesta ja sopivuudesta käyttäjän suunnittelemaan tarkoitukseen
  – palveluiden keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta
  – palveluissa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä eikä tietoliikenneyhteyksien tai Internet-verkon mahdollisista toimintakatkoista taikka niiden aiheuttamista palveluihin sisältyvän tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista.

 

STV ei korvaa välillisiä tai välittömiä vahinkoja taikka vahinkoja, joita STV ei ole voinut kohtuudella ennakoida. STV ei myöskään korvaa Käyttäjän, Kumppanin tai muun kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista johtuvia vahinkoja eikä STV:stä riippumattomasta syystä aiheutuvia vahinkoja. Vastuunrajoitus ei koske tilanteita joissa vahinko johtuu tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta.

 

10.2 Käyttäjän vastuu
Käyttäjä vastaa omasta toiminnastaan. Jos Käyttäjä rikkoo Sopimusta, hän on velvollinen korvaamaan aiheutuneet vahingot STV:lle. Edellä sanottua rajoittamatta, jos Käyttäjä liittää Palveluun viallisia tai häiriötä aiheuttavia laitteita, määrityksiä tai ohjelmistoja tai jos Käyttäjän ilmoittama vika aiheutuu Käyttäjän hallinnassa olevista laitteista, teleyhteyksistä, määrityksistä tai ohjelmistoista, Käyttäjä on velvollinen korvaamaan kaikki ST:lle mahdolliset siitä aiheutuvat vahingot, menetykset ja kulut, mukaan lukien rajoituksetta vikojen etsimisestä aiheutuneet kustannukset.

 

 1. 11. Sopimuksen siirtäminen
  Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman STV:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.
  STV:llä on oikeus ilman Käyttäjän suostumusta tai Käyttäjälle tehtävää ilmoitusta siirtää Sopimus kokonaan tai osittain konsernin sisällä toiselle yritykselle tai kolmannelle osapuolelle, jolle Sopimuksen tarkoittama liiketoiminta siirtyy. STV:llä on lisäksi oikeus siirtää Sopimukseen mahdollisesti perustuvat saatavansa kolmannelle.
  STV:n Kumppaneiden tai muiden kolmansien osapuolten käyttämistä Palvelun kehittämisessä tai tarjoamisessa ei katsota Sopimuksen siirtämiseksi.

 

 1. 12. Ylivoimainen este
  Osapuoli vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa vahingonkorvausta, jos sopimusvelvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä (force majeure) pidetään sotaa, pakko-ottoa tai takavarikkoa julkiseen tarpeeseen, tuonti- ja vientikieltoa, työtaistelutoimenpiteitä, luonnonilmiöitä (kuten ukonilmaa, myrskyä ja tulvaa), tulta, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli- tms. vahinkoa, vesivahinkoa, sähköverkosta tulevaa ylijännitettä, energian tai muun olennaisen raaka-aineen toimituksen keskeytystä, kolmannelta osapuolelta hankittujen tai kolmannen osapuolen hallussa olevien teleyhteyksien, Internet-yhteyksien tai laitteiden viallisuutta tai toimituksen viivästymistä, taikka sellaista kolmannesta osapuolesta johtuvaa seikkaa, joka on osapuolista riippumaton, tai muuta syytä, jota Osapuoli ei ole Sopimusta tehdessään kohtuudella voinut ottaa huomioon eikä voi estää tai voittaa sen vaikutusta. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan lisäksi tässä kohdassa mainituista seikoista johtuvat alihankkijan toimituksissa olevat virheet tai viivästykset.

Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy jostakin edellisessä kappaleessa mainitusta syystä, sopimusvelvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin paljon kuin kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena.

 

 1. 13. Sopimuksen muuttaminen
  STV voi muuttaa tätä Sopimusta ilmoittamalla muutoksesta Palvelun internet-sivustolla. Muutettua Sopimusta sovelletaan siitä ajankohdasta alkaen, jonka STV toteaa muutosta koskevassa ilmoituksessaan. Mikäli Käyttäjä ei halua noudattaa muuttunutta Sopimusta, hänen on lopetettava Palvelun käyttö.

 

 1. 14. Riitojen ratkaisu ja sovellettava laki
  Palveluun ja Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännökset.

Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti Osapuolten välisin neuvotteluin 1 kk:n kuluessa. Mikäli neuvotteluissa ei saavuteta yksimielisyyttä, ratkaistaan riidat lopullisesti Helsingin käräjäoikeudessa.