Rgisterbeskrivning

Rekisterbeskrivning

Personuppgiftslagen (523/1999) 10 §

 

Zeckit-tjänstens registerbeskrivning

Zeckit -palvelun ylläpidossa sekä antamiesi henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä noudatetaan henkilötietolakia sekä Suomessa voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Rekisteriselosteessa asiakkaaseen viitataan termillä ”Käyttäjä”.

Rekisteriselosteessa Zeckit -palveluun viitataan termillä ”Palvelu”.

 1. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjänä toimii

Suomen Tilaajavastuu Oy (”Rekisterinpitäjä”), jonka tiedot ovat:

Y-tunnus: 2327327-1

Yhteystiedot:

Tarvonsalmenkatu 17 B, 02600 Espoo

 

 1. Rekisteriasioista vastaava henkilö
  Varatoimitusjohtaja Mika Huhtamäki
 2. Rekisterin nimi
  Zeckit-palvelun rekisteri.
 3. Rekisterin käyttötarkoitus


Rekisterin tietoja voidaan käsitellä muun muassa seuraavia tarkoituksia varten:

 • Palvelujen sekä järjestelmien testaus, kehitys ja toteuttaminen
 • Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • Markkinointi (ml. sähköinen markkinointi)
 • Henkilökohtaisessa tiedottamisessa Käyttäjälle
 • Käyttäjien profilointi, analysointi ja tilastointi
 • Hallinnointitehtävät
 • Mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset

 

Henkilötietoja voidaan käsitellä myös Suomen Tilaajavastuu –konserniin kuuluvissa muissa yhtiöissä henkilötietolain mukaisesti.

Rekisterinpitäjä huolehtii rekisterin ylläpidosta.

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja (i) Rekisterinpitäjän sopimuskumppaneille;  (ii) tahoille, joiden kanssa Rekisterinpitäjä neuvottelee sopimussuhteesta;  (iii) kolmansille osapuolille, jotka toimivat kohdissa (i)-(ii) mainittujen tahojen puolesta ja valtuuttamana.

Rekisterinpitäjä voi lisäksi käyttää ja luovuttaa rekisterin tietoja henkilötietolain sallimassa laajuudessa Rekisterinpitäjän tai Rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden tarjoamien palveluiden markkinointiin.

Henkilötietoja ei luovuteta muuten kolmansille osapuolille, ellei laki tai muu määräys tähän velvoita. Tarvittavia tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa myös Rekisterinpitäjän palveluntarjoajille ja asiantuntijoille lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseen. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja tytär- ja sisaryhtiöilleen henkilötietolakia noudattaen. Asiakkaalla on oikeus kieltää häntä koskeva suoramarkkinointi ja tietojensa käyttö ja luovutus markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

 

 1. Rekisterin tietosisältö ja valvonta

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Sähköpostiosoite
 • Yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, osoite, kotipaikka ja kotivaltio
 • Rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
 • Sukupuoli, ikä, arvo tai ammatti ja äidinkieli
 • Käyttäjäsuhdetta koskevat tiedot
 • Viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot,
 • Asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
 • Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

Käyttäjä tunnistetaan sähköpostin ja salasanan perusteella/ Googlen/Facebookin tai muun kolmannen osapuolen tarjoaman tunnistamispalvelun avulla.

Evästeitä (”cookies”) käytetään Käyttäjän tunnistamiseksi Palvelussa. Evästeiden käyttö on yleistä verkkopalveluissa. Evästeet ovat ohjelmistoteknologia, joka auttaa Palvelun käyttöä muokkaamalla sisällön Käyttäjän valintojen mukaiseksi. Käyttäjä voi asettaa internet-selaimen estämään evästeiden käytön kokonaan tai huomauttamaan kun evästeitä käytettään.

Käyttäjällä on oikeus tarkistaa häntä koskevat tiedot, jotka on tallennettu rekisteriin. Tämän voi tehdä Palvelun käyttäjäsivuilla tai ottamalla yhteyttä palvelun Rekisterinpitäjään.

Rekisterinpitäjä toteuttaa kohtuulliset toimet, joilla pyritään estämään Käyttäjän henkilötietojen väärinkäyttö ja häviäminen sekä luvaton pääsy tietoihin.

 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

 

 • Suomen Tilaajavastuun Luotettava Kumppani –rekisteri
 • Suomen Tilaajavastuu -konserniin kuuluvien yhtiöiden henkilörekisterit
 • Asiakkaalta itseltään internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla saadut tiedot
 • Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla sekä
 • VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä saadut tiedot

 

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muutoin kuin edellä on kuvattu. Tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle muuten kuin henkilötietolain sallimissa rajoissa.

 1. Palvelun siirto, fuusio tai yrityskauppa

Jos Rekisterinpitäjä tai osa sen liiketoimintaa myydään tai fuusioidaan kolmannen osapuolen kanssa tai Palvelu siirretään kolmannelle osapuolelle, Rekisterinpitäjä varaa oikeuden kaikissa näissä tapauksissa siirtää tai osoittaa tiedot, jotka on kerätty Käyttäjiltä osaksi tapahtuvaa fuusiota, kauppaa, myyntiä, siirtoa tai muuta hallinnoinnin muutosta.

 1. Muutokset ja päivitykset

Rekisteriselostetta voidaan päivittää määräajoin ilman erillistä ilmoitusta ja tapahtuneista muutoksista ilmoitetaan myöhempänä ”viimeinen päivitys” ilmoituksella. Katso tämä sivu pysyäksesi ajan tasalla muutoksista. Palvelua käyttävä taho hyväksyy muutokset jatkamalla Palvelun käyttämistä.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Sekä manuaalinen aineisto että sähköisesti talletetut tiedot on suojattu tietoyhteiskuntakaaren ilmaisemien periaatteiden sekä Viestintäviraston määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Kaikki aineistot ovat sähköisessä muodossa.

Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella.

Rekisteröityminen Palveluun tapahtuu verkossa hyväksymällä palveluehdot ja antamalla Palvelun tilaajan yhteys- ja tunnistetiedot.

 1. Voimaantulopäivä
  Rekisteriselosteen voimaantulopäivä on 1. joulukuuta 2015. Viimeinen päivitys 2. elokuuta 2016.